<

Schoolgids Lauwers College Buitenpost

Op deze pagina vindt u de digitale schoolgids van Lauwers College Buitenpost. Overal waar ouders staat kunt u ook ouder(s)/verzorger(s) lezen. Neem voor vragen gerust contact met ons op via buitenpost@lauwerscollege.nl of 0511 542 415.  

Welkom!
Lauwers College Buitenpost is een open christelijke school voor mavo, havo en vwo. Op onze school zijn de leerlingen veilig, ze zijn er thuis. Ze kunnen op ons vertrouwen, en wij op hen. Kortom; Lauwers College is er voor jou! Het Lauwers College Buitenpost is een overzichtelijke en gezellige school. We geven onderwijs volgens het concept OPM@@T. Dit betekent maatwerk en keuzevrijheid voor leerlingen en goede persoonlijke begeleiding. Wilt u kennismaken met onze school? Bekijk dan de video. 

 

Onderwijsvisie

We zijn een open christelijke scholengemeenschap die leerlingen en medewerkers een plek biedt om talent en ambitie te laten groeien.

Onze missie is om onze leerlingen in de omliggende regio te onderwijzen en te stimuleren om zich als mens in de volle breedte te ontwikkelen: cognitief, sociaal, moreel, cultureel en fysiek. We handelen hierbij vanuit de brede – drievoudige - opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Om dit te bereiken hebben we aantrekkelijk, toekomstgericht en thuisnabij onderwijs, waarbij we actief samenwerken met en in de omgeving. Woorden als veiligheid, structuur, kennis en vaardigheden, keuze, maatwerk, eigenaarschap, persoonlijke aandacht en levensbeschouwelijk burgerschap horen hierbij.

We werken vanuit de kernwaarden: vertrouwen, veiligheid, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Ons onderwijs

Onderwijsaanbod

Wij bieden de volgende leerwegen aan:

 • Mavo (en mavo+)
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium

Kijk voor een toelichting op de verschillende leerwegen op deze pagina.

Mavo+
Voor leerlingen die een vmbo-t-advies met een plusprofiel hebben gekregen, bieden we mavo+ aan. De mavo+ is geen aparte klas. Leerlingen krijgen les op mavo- en havoniveau. Vervolgens kijken we samen met de leerling en ouders wat het best past: mavo of havo. Kijk voor meer informatie over de mavo+ op deze pagina.

Gymnasium
Leerlingen met een vwo-advies die meer willen leren over de talen Grieks en Latijn en de Griekse en Romeinse cultuur, kunnen bij ons op school kiezen voor het gymnasium. Het gymnasium start in klas 2. In klas 1 krijgen onze leerlingen een introductieprogramma aangeboden. Zo kunnen ze alvast kennismaken met de Griekse en Latijnse taal, de literatuur, de geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie, theater en architectuur van de klassieke oudheid. Naast de lessen worden er ook veel excursies en andere activiteiteiten, zoals de Klassieke Olympiade georganiseerd.

@havo
Voor leerlingen die in het examenjaar voor vmbo-t of de mavo zitten en daarna door willen stromen naar de havo bieden we het @havo-programma aan. Binnen dit programma leren leerlingen op een andere manier te leren, met als doel de overstap naar de havo te vergemakkelijken. Kijk voor meer informatie over @havo op deze pagina.

Doorstromen naar het vwo
Naast een soepele overgang naar de havo, bieden we ook goede begeleiding voor havoleerlingen die door willen stromen naar het vwo. 

Onderwijs OPM@@T

Met OPM@@T maken we het onderwijs breder dan alleen de standaard schoolvakken. Onze leerlingen worden begeleid door vakdocenten en een coach. Ze leren zelf keuzes te maken en vooral goed naar zichzelf te kijken. Dat begint al in de vaste lessen waarin we werken vanuit leerdoelen. Het lesrooster is zo gemaakt dat er ruimte is voor het ontwikkelen van talenten en interesses, bijvoorbeeld via LC STARtimes, Cambridge English en het doen van duurzaamheidsprojecten bij de groep ‘Voor jouw toekomst’. Daarnaast is er ruimte voor leer- en maakwerk op het leerplein of in het stiltelokaal en wordt tijdens de vakflexlessen ondersteuning en extra uitdaging geboden. Dit gebeurt in het flexibele deel van het rooster.

Junior College

Het Junior College is een deel van het gebouw wat speciaal is ingericht voor leerlingen van klas 1. Daarmee hebben onze eerstejaarsleerlingen een eigen kantine om pauze in te houden, een eigen kluisje en eigen kapstokken, apart van de ouderejaarsleerlingen. De lessen van leerlingen klas 1 vinden plaats in het gehele schoolgebouw.

Meer dan leren in de klas

Ook buiten de lessen bieden we veel activiteiten aan, zoals Olympic Moves, de cultuurweek, voorlichting over maatschappelijke thema’s en STARtimes. Ook organiseren we excursies in het binnen- en buitenland. Leerlingen gaan bijvoorbeeld naar plaatsen als Bremen, Praag, Londen, Diever, Den Haag, Berlijn en Marrakesh.

Daarnaast organiseren we veel activiteiten in het kader van techniekonderwijs en in het kader van ondernemerschap. Dit komt aan bod bij programma’s als Jong Ondernemen, Vecon Business School en de praktijkgerichte programma's. We gaan regelmatig de praktijk in om te werken aan echte opdrachten.

Extra onderwijsactiviteiten

Om het onderwijs levendig, toekomstgericht en aansprekend te houden, bieden wij diverse extra onderwijsactiviteiten aan. Hieronder staan een aantal van deze activiteiten.

Excursies
We organiseren regelmatig excursies; soms van één dag, soms van meerdere dagen. De eendaagse excursies hebben altijd te maken met de lesstof van verschillende vakken. We proberen alle leerlingen minimaal één keer per jaar aan een dagexcursie te laten deelnemen. Voorbeelden zijn excursies naar de rechtbank in Leeuwarden, het Rijksmuseum in Amsterdam, de Tweede Kamer in Den Haag, Artis en het Gevangenismuseum in Veenhuizen. 

Internationale activiteiten
We organiseren jaarlijks diverse internationale activiteiten. Leerlingen gaan naar steden als Bremen, Praag, Londen, Berlijn en Marrakesh. Tijdens deze activiteiten leren ze andere talen spreken, worden grenzen verlegd, organiseren we leuke en leerzame activiteiten en nog veel meer. Aan de hand van uitwisselingen en excursies maken leerlingen kennis met andere leefgewoontes en culturen.

Aandacht voor cultuur
Cultuur geeft kleur aan onze school. Door kunst en cultuur leren leerlingen de wereld beter begrijpen en wordt hun blik verbreed. Bij de kunstvakken tekenen, handvaardigheid, muziek en culturele kunstzinnige leren onze leerlingen:

 • beter waar te nemen (bewustzijn);
 • wat waargenomen wordt te veranderen (te verfraaien);
 • zich als persoon en als collectief cultureel te uiten;
 • te communiceren met en over cultuur.

We koesteren onze eigen culturele gebruiken op school: onze vieringen voor Kerst en Pasen, onze tradities met schoolfeesten, schooldisco’s, het kerstgala, de laatste schooldag, enzovoort. Ook stimuleren we onze leerlingen om verschillende talenten te ontdekken en te waarderen. Dit doen we met de cultuurweek, kunstvaklessen, gastlessen en excursies. We bieden elk leerjaar ten minste één culturele activiteit aan. Dat kan een theater- of muziekvoorstelling in de klas, de kantine of het theater zijn, maar ook een workshop. Daarnaast ontvangen alle leerlingen een cultuurkaart (CJP-pas). Met deze kaart kunnen ze korting krijgen bij musea, theaters en bioscopen. Er staat een maximaal te besteden bedrag op dat deels afkomstig is van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en deels van onze school.

Levensbeschouwelijk burgerschapsvorming
Levensbeschouwelijk burgerschapsvorming heeft het doel jongeren deel te laten nemen aan hun leefomgeving en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij zien burgerschapsvorming niet alleen als een wettelijke plicht, maar ook als een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke en pedagogische opdracht van de school. In elk leerjaar hebben we projecten, culturele activiteiten, stages en leerlingenacties rondom burgerschapsvorming. Voorbeelden hiervan zijn: klankbordgroepen, goededoelenacties, een leerlingenraad, de jaarlijkse Democratiedag en het meedoen met de landelijke Scholierenverkiezing. Ook besteden we binnen het programma aandacht aan onze christelijke identiteit door dagopeningen en vieringen en in gesprekken tussen leerlingen en personeel, maar ook onderling. 

Maatschappelijke stage
Tijdens de maatschappelijke stage doen onze leerlingen vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een winkel om de hoek, een zorginstelling of op een boerderij. Door deze stage:

 • maken ze kennis met aspecten van de samenleving;
 • worden ze gestimuleerd tot actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid;
 • ontdekken ze hoe belangrijk en dankbaar het is om vrijwilligerswerk te doen;
 • ontwikkelen ze communicatieve vaardigheden;
 • verbeteren ze hun persoonlijke en sociale omgang;
 • en maken ze kennis met verschillende beroepen.

Toetsen en examens

Onderbouw
In de onderbouw krijgen onze leerlingen cijfers of beoordelingen voor repetities en schriftelijke overhoringen. Repetities zijn herhalingen van reeds behandelde stof en worden ruim van tevoren opgegeven. Schriftelijke overhoringen hebben betrekking op de voor die les opgegeven stof. Ook krijgen onze leerlingen cijfers of beoordelingen voor onder andere werkstukken, spreekbeurten en verslagen. We werken met een doorlopend gemiddelde per vak. De meest actuele resultaten staan in ons leerlingvolgsysteem Somtoday.

Bovenbouw mavo
Vanaf het derde leerjaar van de mavo tellen alle in het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) genoemde toetsen mee voor het schoolexamencijfer. We geven van tevoren aan hoe zwaar de cijfers meewegen voor het schoolexamen. Deze informatie staat op de pagina downloads. Daar staat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) met een overzicht van alle toetsen voor het schoolexamen.

Bovenbouw havo/vwo
Op havo en vwo werken we vanaf klas 4 met toetsweken. Daarnaast krijgen leerlingen ook praktische opdrachten, zoals boekverslagen en spreekbeurten. Toetsen die meetellen voor het schoolexamen staan in het PTA. Voor ieder vak maken we van tevoren bekend hoe we de cijfers wegen voor het schoolexamen. Kijk voor het PTA op de pagina downloads.

 

Onderwijsresultaten

Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs wordt op diverse manieren gemeten; de resultaten van deze toetsen zijn niet altijd in cijfers uit te drukken. Naast de externe onderzoeken die worden gedaan, toetsen wij ook zelf de kwaliteit van het onderwijs. Op www.scholenopdekaart.nl staat meer informatie over de onderwijskwaliteit, zoals de onderwijsresultaten, de tevredenheid van leerlingen en ouders en het onderwijsbeleid.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie bepaalt jaarlijks met een risicoanalyse en eventueel met nader onderzoek of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. De kwaliteit van het onderwijs is bij Lauwers College Buitenpost prima op orde. Leerlingen lopen weinig vertraging op in de onderbouwklassen en ook de doorstroom in de klassen richting het examen is goed. Lauwers College Buitenpost heeft het vertrouwen van de inspectie gekregen dat de kwaliteit van het onderwijs op het gewenste niveau is en krijgt daarom basistoezicht.

Onderwijstijd
Lauwers College Buitenpost biedt een onderwijsprogramma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. De leerlingen krijgen voldoende tijd om te leren wat ze moeten leren en om goed voorbereid te zijn op het examen (naar inhoud en niveau).

Organisatie en bestuur

Organisatie

Het Lauwers College heeft drie scholen: één in Kollum, één in Grijpskerk en één in Buitenpost. Meer informatie over onze scholen staat op de schoolpagina's: Buitenpost | Kollum | Grijpskerk.

Fierder Onderwijs

Lauwers College Buitenpost is één van de 12 scholen van Stichting Fierder Onderwijs. Deze stichting is voortgekomen uit de bestuurlijke fusie van drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholen worden ondersteund door de afdeling Fierder Onderwijs Centraal (HR, Bestuurssecretariaat, Communicatie, Facilitair, Onderwijs en Kwaliteit, Personeels- en salarisadministratie en ICT. 

Bestuur

Fierder Onderwijs heeft een tweehoofdig College van Bestuur, een gemeenschappelijke Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft iedere school een Schoolmedezeggenschapsraad, ouderpanel en leerlingenraad.

Schoolmedezeggenschapsraad
In de schoolmedezeggenschapsraad (SMR) zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De SMR is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de SMR recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Het reglement van de SMR is op te vragen bij de secretaris van de SMR (smr@lauwerscollege.nl). Onderstaande medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zitten in de SMR van Lauwers College Buitenpost. Voorwaarde voor lidmaatschap van de SMR is het respecteren van de grondslag en doelstelling van de school.   

Naam

Functie

Dhr. M. Brandsma

Voorzitter

Mevr. D. Van der Slijk - Lawerman

Secretaris

Mevr. T. Talsma

Personeel

Dhr. R. Rooks

Personeel

Vacature

Ouder

Dhr. G. van den Poll

Ouder

Vacature

Leerling

Mevr. A. Huizinga

Leerling


Locatieouderraad
De locatieouderraad (LOR) is het aanspreekpunt voor alle ouders/verzorgers en voor de directeur. via de ouderraad worden de ouders/verzorgers betrokken bij wat er gebeurt op school. De LOR:

 • geeft advies aan de ouders/verzorgers in de schoolmedezeggenschapsraad;
 • stelt vragen aan de schoolleiding over de gang van zaken op school;
 • informeert andere ouders/verzorgers, onder meer via nieuwsbrieven en informatieavonden van het Lauwers College;
 • helpt ouders/verzorgers in hun contacten met de school.

Contactgegevens

College van Bestuur: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl 
Raad van Toezicht: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl  
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl  
Schoolmedezeggenschapsraad: smr@lauwerscollege.nl
Locatieouderraad Buitenpost: lorb@lauwerscollege.nl
Leerlingenraad: buitenpost@lauwerscollege.nl
Fierder Onderwijs Centraal: secretariaat@fierderonderwijs.nl

* Heeft u vraag die de ouderraad van Lauwers College Buitenpost of iemand van de school niet kan beantwoorden? Neem dan contact op met de Landelijke Ouderraad: 0800-5010.

Identiteit en beleid

Identiteit

Het Lauwers College is een open christelijke scholengemeenschap. De christelijke identiteit komt tot uiting in dagopeningen, vieringen, maar ook in de manier waarop bij ons wordt lesgegeven en in de dagelijkse omgangsnormen.

Onze kernwaarden zijn:
Vertrouwen, veiligheid, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Onze leidende principes zijn:

 • We werken samen door te doen
 • We mogen fouten maken en werken herstelgericht

We hanteren de zes leidende principes van waarderend leren (Buurt; 2017):
1. Waardeer wat er is                               
2. Versterk wat werkt
3. Ga op onderzoek uit                             
4. Zet in op de relatie
5. Maak energie los                                   
6. Zet kleine stappen

Organisatiebeleid


Koersplan Fierder Onderwijs
Als Lauwers College Buitenpost vallen we onder Fierder Onderwijs. In het Koersplan 2024-2028 staat de koers van Fierder Onderwijs beschreven. Het is een overkoepelend document dat richting geeft aan de scholen. Het Koersplan wordt in de zomer van 2024 op deze pagina gepubliceerd.

Schoolplan
Naast het Koersplan heeft iedere school een schoolplan. In het schoolplan staat de koers van de school beschreven voor de jaren 2024-2028 met daarbij de bijbehorende ambities en doelstellingen. Het Lauwers College Buitenpost staat voor:

1. Aantrekkelijk, toekomstgericht en thuisnabij onderwijs gericht op de ontwikkeling van de leerling, waarbij we:

 • veiligheid en structuur bieden;
 • ons pedagogisch- didactisch handelen baseren op leerdoelgericht werken, activerende didactiek, formatief handelen en evalueren en didactisch coachen;
 • eigenaarschap van de leerlingen vergroten;
 • gepersonaliseerd leren hebben vormgegeven door keuze en maatwerk;
 • werken met doorlopende leerlijnen;
 • een goede mix van kennis en 21eeuwse vaardigheden hebben. 

2. Een herkenbare school midden in de regio, waarbij we:

 • handelen vanuit onze identiteit als open christelijke school;
 • betekenisvol leren door samenwerking met bedrijven, andere scholen, gemeenten, leerlingen, ouders en verzorgers, zorginstellingen uit de regio;
 • een voorbeeldfunctie vervullen ten aanzien van thema’s als duurzaamheid, inclusiviteit, kansengelijkheid, globalisering;
 • burgerschapsvorming hebben geïntegreerd in ons onderwijs en uitdragen naar buiten.

3. Het als professionals werken in een lerende organisatie, waarbij we:

 • samenwerkend en waarderend leren van en met elkaar;
 • ontwikkelingsgericht handelen;
 • doelgericht en cyclisch werken;
 • een goede werkgever zijn.

Wil je meer informatie? Download dan het volledige schoolplan.

Samenwerkingsverbanden

Fricolore
Het Lauwers College is aangesloten bij de onderwijscoöperatie Fricolore. Fricolore is een samenwerkingsverband van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Friesland en de Noordoostpolder. Meer informatie hierover staat op www.fricolore.nl.

FROSK
We vinden het belangrijk om te investeren in de leraren van de toekomst en zijn aangesloten bij FROSK. FROSK is een samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en vo-scholen in Friesland, Noordoostpolder en Urk voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende leraren in de praktijk. Kijk voor meer informatie op www.frosk.frl.

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te geven, bestaan er regionale samenwerkingsverbanden. Het Lauwers College Buitenpost is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland. Meer informatie hierover staat op www.swvzofriesland.nl.

Sterk Techniekonderwijs NOF
Het Lauwers College is aangesloten bij het project ‘Sterk Techniek Onderwijs Noordoost-Friesland’. Binnen dit project werken onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland samen, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek en om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Meer weten over dit project? Kijk op www.sterktechniekonderwijs-nof.nl.

Begeleiding en ondersteuning

Het Lauwers College staat voor aandachtige begeleiding van leerlingen in hun studie, keuzeproces en vorming. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra begeleiding. De coach heeft hierin een centrale rol.

Begeleiding op school

Coach
Elke leerling heeft een eigen coach. De coach heeft de speciale zorg voor een aantal leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en docenten. De coach is op de hoogte van de prestaties en werkhouding van de leerling, besteedt aandacht aan leerlingen die om wat voor reden dan ook studie- of andere problemen hebben, houdt de schoolprestaties in de gaten en onderhoudt het contact met de leerling en ouders. Andersom hopen we dat ouders en leerlingen contact opnemen als er vragen of opmerkingen zijn. 

Leerjaarcoördinator
Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator. Deze coördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de leerlingbegeleiding. De leerjaarcoördinator is na de coach het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Ondersteuningsfunctionaris en ondersteuningscoördinator
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We hebben aandacht voor ondersteuning op uiteenlopende terreinen; van dyslexie tot sociaal-emotionele problematiek. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft, dan de coach kan bieden, komt de ondersteuningsfunctionaris in beeld. Elk leerjaar heeft een ondersteuningsfunctionaris. De ondersteuningfunctionaris kijkt samen met de leerling, jouders, coach en evt. andere partijen wat het beste voor de leerling is. Dit kan een intensievere coaching zijn, ondersteuning op het gebied van dyslexie, maatwerkafspraken voor het gebruik van het X-lab etc. In sommige gevallen is ook onze ondersteuningscoördinator Marije Bijma betrokken. Zij is telefonisch bereikbaar via 0511 542 415. 

Ondersteuningsteam
We hebben ons eigen ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningsfunctionarissen van de verschillende leerjaren, een afgevaardigde uit de schoolleiding, X-lab medewerker, onze orthopedagoog, de schoolarts of schoolverpleegkundige, de consulent passend onderwijs, de leerplichtambtenaar, politie en ons contactpersoon van het Gebiedsteam In School (GIS). Het team komt regelmatig bijeen om casussen te bespreken waarbij een bredere blik nodig is. Indien een leerling jonger is dan 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan de ouders voordat de leerling besproken wordt. Indien een leerling 16 jaar of ouder is wordt toestemming gevraagd aan de leerling en ouders voordat de leerling besproken wordt. In gevallen waarin het welzijn van de leerling zwaarder weegt dan de toestemming wordt de leerling geanonimiseerd besproken. 

Ondersteuningsruimte
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen altijd terecht bij het X-lab. Er is altijd een medewerker in het X-Lab aanwezig die de leerling kan helpen. Er wordt extra ondersteuning geboden op het gebied van plannen en organiseren van het (school)werk, het leren om te leren en op sociaal emotioneel gebied.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat welke ondersteuning we als school bieden.

Expertisecentrum Fierder Onderwijs
Fierder Onderwijs heeft een eigen expertisecentrum, waarin het hoofd-expertisecentrum, de orthopedagogen, de ambulant begeleider en de psychodiagnostisch medewerker werkzaam zijn. Zij kunnen onze school ook ondersteunen bij ondersteuningsvragen.

Decaan
Naast onze coaches, helpen onze decanen bij belangrijke keuzes. Denk aan de keuze voor een leerroute, vakkenpakket, afdeling, sector of profiel, en uiteindelijk de keuze voor een beroep of vervolgopleiding. De decaan weet welke opleidingen en beroepen er zijn en organiseert voorlichtingsactiviteiten over beroepen en vervolgopleiding (soms in samenwerking met oud-leerlingen).

Vertrouwenspersoon*
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers een plek hebben waar zij vertrouwelijk hun ervaringen met ongewenst gedrag en integriteitskwesties kunnen bespreken. Daarom is er op onze school vertrouwenspersoon aanwezig bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met klachten over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kijkt hoe, het liefst op informele wijze, een oplossing gevonden kan worden. Als dat niet lukt, zal de vertrouwenspersoon de juiste formele weg wijzen. Zo komt ongewenst gedrag boven tafel en kan het aangepakt worden.

* Mocht er zich een situatie voordoen waarmee u niet bij de interne vertrouwenspersonen terecht kunt, dan kunt u terecht bij een extern vertrouwenspersoon van de GGD Fryslân. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Fryslân.


Begeleiding buiten school

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs richt zich voornamelijk op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren, gedrag en fysieke problemen. Het is geen aparte schoolsoort. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs. Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Lauwers College Buitenpost is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuidoost–Friesland, ook wel SWV genoemd. Kijk voor meer informatie op www.swvfriesland.nl.

Jeugdgezondheidszorg
Een belangrijk middel voor het bewaken en bevorderen van een gezonde groei, ontwikkeling en leefstijl van jongeren is het preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ), bestaande uit een schoolarts en een schoolverpleegkundige van GGD Fryslân. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de school of GGD Fryslân. De contactgegevens staan op www.ggdfryslan.nl.

Gebiedsteam in de school
Het Ondersteuningsteam kan, indien nodig, de hulp inroepen van de medewerker van het Gebiedsteam in School (GIS). De GIS biedt ondersteuning wanneer een leerling problemen ervaart op sociaal-emotioneel gebied. Soms is hulp van andere (jeugd)zorginstellingen nodig. De GIS beschikt over kennis van de sociale kaart, hulpverleningsmogelijkheden en aanmeldingsprocedures en overlegt met het Ondersteuningsteam en ouder(s) welke begeleiding passend is.

Veiligheid

De sfeer op onze school moet goed en veilig zijn. We proberen daarom pesten, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Schoolveiligheidsbeleid
Onze scholengemeenschap beschikt over een schoolveiligheidsbeleid. Hierin staat de visie van de school op sociale en fysieke veiligheid. Onderdeel van het plan zijn een pestprotocol per school, een protocol schorsing en verwijdering en een protocol ongewenst gedrag.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut van het Lauwers College staan de rechten en plichten van leerlingen.

Afspraken binnen de school
In een schoolgebouw gaan dagelijks vele mensen met elkaar om. Het spreekt vanzelf dat er bepaalde regels zijn waar eenieder zich aan moet houden. Dat zijn om te beginnen gewone regels van fatsoen, waaronder: taalgebruik, netheid in lokalen, gangen, de kantine en andere ruimten en het respectvol omgaan met elkaar. Ook zijn er centrale afspraken om voor iedereen een sfeer van veiligheid en redelijkheid te scheppen. De afspraken en regels staan in het handboek School en Veiligheid.

Anti-pestcoördinator
Elke vorm van pesten, geweld, discriminatie en intimidatie wordt door ons niet geaccepteerd. We streven naar een -in alle opzichten- veilige school. Leerlingen die worden gepest kunnen altijd terecht bij onze anti-pestcoördinator. Dit is onze ondersteuningscoordinator mevr. M. Bijma: mbijma@lauwerscollege.nl. De anti-pestcoördinator coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en vormt het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer ze te maken krijgen met pesten. Meer informatie over ons beleid tegen pesten staat in ons pestprotocol.

Kijk voor een overzicht van alle protocollen op de pagina downloads. 

Vakantie, roosters en lessen

 

Vakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie

za 26 oktober t/m zo 3 november 2024

Kerstvakantie

za 21 december 2024 t/m zo 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie

za 15 februari t/m zo 23 februari 2025

Goede vrijdag

vr 18 april 2025

Meivakantie

za 19 april t/m zo 4 mei 2025

Tweede Paasdag

ma 21 april 2025 (in meivakantie)

Koningsdag

zo 27 april 2025 (in de meivakantie)

Bevrijdingsdag

ma 5 mei 2025

Hemelvaart

do 29 mei 2025

Dag na Hemelvaart

vr 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

ma 9 juni 2025

Zomervakantie

za 12 juli t/m zo 24 augustus 2025

 

Extra vrije dagen

 

1e maandag na de zomervakantie*

ma 2 september 2024

Dag van de medewerker*

vr 4 oktober 2024

Laatste dag voor de zomervakantie*

vr 11 juli 2025

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

Organisatiedagen

 

Organisatiedag*

 5 november 2024

Organisatiedag*

 7 juli 2025

Organisatiedag*

10 juli 2025

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen.

Roosters 

De roosters worden gemaakt op basis van de geldende lessentabellen. Gedurende het schooljaar kunnen roosterwijzigingen optreden. Roosterwijzigingen worden gecommuniceerd via Somtoday.

Lessen

Lestijden
Bij ons op school werken we met een korte middagpauze. Daardoor is de schooldag niet onnodig lang. En dat is fijn, vooral omdat veel leerlingen wat verder van school wonen. Kijk voor een overzicht van de lestijden op de pagina lestijden.

Lessentabel
Bent u benieuwd naar de verdeling van de lessen? Bekijk dan onze lessentabel.

Communicatie en voortgang

Om leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben, vinden we een goed contact en duidelijke communicatie met leerlingen en ouders erg belangrijk. Hieronder staan een aantal manieren waarop we met leerlingen en ouders communiceren.

Voortgang

Leerling-Ouder-Coachgesprekken (LOC)
De coach plant, afhankelijk van het leerjaar, 1 of 2 keer per jaar een gesprek in met de leerling en ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt gekeken hoe het gaat en wat een leerling nodig heeft om de doelen te behalen. De regie van het LOC-gesprek ligt bij de leerling. Wij vinden het namelijk belangrijk dat leerlingen zelf eigenaar zijn over hun leerproces. 

Rapporten/beoordeling
Cijfers en andere beoordelingen krijgen leerlingen en ouders te zien in Somtoday. Gedurende het schooljaar worden er geen rapporten uitgereikt. De actuele stand van zaken is te zien in Somtoday. Aan het einde van het schooljaar krijgen onze leerlingen wel een papieren overgangsrapport.

Leerlingvolgsysteem
Van iedere leerling worden gegevens bewaard. Denk aan gegevens van de school voor primair onderwijs, testen, verslagen, gesprekken met ouders of rapportvergaderingen. Al deze gegevens samen geven een beeld van de leerling en zijn vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (lvs). Het lvs is toegankelijk voor docenten, de coach, de decaan en de schoolleiding. Leerlingen ontvangen een toegangscode waarmee ze inzicht kunnen krijgen in de cijfers, aan- en afwezigheid, het rooster en berichten. Ook ouders van leerlingen <18 jaar ontvangen een toegangscode voor het lvs. Als een leerling 18 jaar is geworden, moet de leerling ouders toestemming voor inzage geven.

Communicatie

Ouderbijeenkomsten
We houden jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor ouders:

 • informatieavonden waarop ouders algemene informatie over het leerjaar krijgen en met de coaches kunnen spreken;
 • voorlichtingsavonden over o.a. schoolonderzoek, profiel-, sector- en leerwegkeuze en vervolgonderwijs;
 • 10-minutengesprekken.

Nieuwsbrief
Ouders ontvangen voor elke vakantie een digitale nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie over de school. Daarnaast kunnen ouders altijd een afspraak inplannen met een docent, de coach, de (leerjaar)coördinator, de teamleider en/of de directeur. Neem gerust contact op via buitenpost@lauwercollege.nl, 0511 542 415 of rechtstreeks met de desbetreffende persoon.

Naar het voortgezet onderwijs

Schooladvies 

Als school hebben we regelmatig contact met de basisscholen uit onze regio. Samen zorgen we voor een goede overdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Plaatsing vindt altijd in overleg met de basisschool plaats.

Klassen

Bij ons op school beschikken we over de volgende klassen:

 • mavo 1 t/m 4
 • havo 1 t/m 5
 • vwo 1 t/m 6

Kennismaking

Wij willen de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor de zomervakantie organiseren wij een kennismakingsavond voor alle eerstejaars. Ook ouders zijn daarbij welkom. Tijdens deze kenningsmakingsavond maken de leerlingen alvast kennis met hun klasgenoten en de coach en ontvangen ze meer informatie over de start van het schooljaar. Ook in de eerste lesweken is er veel aandacht voor het kennismaken. Daar hoort natuurlijk ook contact met de ouders bij. De coach neemt in de eerste weken van het schooljaar contact op.  

Overstappen

In de eerste twee jaar kunnen leerlingen bij ons op school gemakkelijk overstappen van het ene type onderwijs naar het andere. We kijken daarbij niet alleen naar de leerprestaties, maar ook naar de leerhouding. Uiteraard gebeurt een eventuele overstap in goed overleg met de leerling en ouders.

Ziek, afwezig of verlof

Beleid ten aanzien van lesuitval 

Bij ziekte van docenten proberen we allereerst de lessen te laten overnemen door een onderwijsassistent of andere beschikbare docenten. Lukt dat niet, dan is er altijd een plek waar onze leerlignen zelfstandig kunnen werken aan bijvoorbeeld het huiswerk of aan projecten.

Ziek of afwezig

Schoolverzuim
Elke dag houden we de aanwezigheid van onze leerlingen bij. Als het niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, nemen we contact op met de ouders. Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, moeten we maatregelen nemen. Samen met de ouders doen we er alles aan om dit te voorkomen. Als de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, informeren we de leerplichtambtenaar.

Ziek melden of afwezig
Is een leerling ziek of afwezig? Dan dienen de ouders de leerling voor 9.00 uur af te melden bij de Time Out via (0511) 54 24 15, keuzenummer 1. De Time Out is op werkdagen bereikbaar van 7.30 – 16.30 uur.

Verlof

In de Leerplichtwet staat dat jongeren tot 18 jaar de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Bijzonder verlof
In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor de eerste veertien dagen van het schooljaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden. In de toelichting verlofaanvraag en absentiemelding staan de uitzonderingen en bijbehorende regels. Het aanvragen van bijzonderverlof kan via het aanvraagformulier.Kijk voor meer informatie over de leerplicht op de site van de Rijksoverheid.

 

Studiemateriaal

Schoolboeken 

Leerlingen krijgen boeken ‘gratis’ in bruikleen van de school en moeten ze aan het eind van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) weer inleveren. Het is wel belangrijk dat de boeken met zorg worden behandeld. Het kaften van de boeken is dan ook verplicht. Het Lauwers College vraagt geen waarborgsom voor boeken. De in- en uitlevering van boeken is uitbesteed aan VanDijk. Aantoonbare schade of vermissing wordt door VanDijk in rekening gebracht.

Laptop

Wij werken met laptops. De laptop wordt gebruikt ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de boeken. Het aanschaffen van een laptop kan tegen een gereduceerd tarief via onze samenwerkingspartner. Alle nieuwe leerlingen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord om computergebruik mogelijk te maken. Daarnaast krijgen alle leerlingen kosteloos Office365. Kijk voor meer informatie op www.lauwerscollege.nl/laptop.

Schoolbenodigdheden

Voor aanvang van het schooljaar ontvangen onze leerlingen informatie over de schoolbenodigdheden, zoals een schooltas, geodriehoek, rekenmachine, etcetera.

Rekenmachine
Alle leerlingen hebben vanaf klas 1 een rekenmachine nodig. Via VanDijk of een lokale leverancier kan een rekenmachine worden aangeschaft. Het Lauwers College heeft gekozen voor de Casio FX-82 EX, omdat deze rekenmachine alle functies bezit die leerlingen nodig hebben. Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hebben naast deze rekenmachine, voor het vak wiskunde een grafische rekenmachine type Casio FX-CG50 nodig.

Woordenboek
Leerlingen die in de bovenbouw het vak Latijn volgen, wordt aangeraden een woordenboek Latijn/Nederlands aan te schaffen. De voorkeur wordt gegeven aan het vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van H. Pinkster (ISBN 9789089641229).

Kleding
Bij het vak lichamelijke opvoeding is het dragen van sportkleding en geschikte sportschoenen (voor binnen en buiten) verplicht. 

Kluisjes

We raden onze leerlingen aan om een kluisje te gebruiken, voor het bewaren van waardevolle spullen, boeken en kleding. Het gebruik van een kluisje is gratis. Voor aanvang van het schooljaar wordt hier meer informatie over verstrekt. 

Schoolpas

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas. Deze schoolpas kunnen ze gebruiken om een kluisje te openen, te kopiëren en printen en om boeken te lenen bij de mediatheek. Via speciale zuilen op de scholen, kan tegoed op de pas worden gezet. Bij beschadiging van deschoolpas of het opnieuw verstrekken van een schoolpas, door bijvoorbeeld zoekraken, wordt € 7,50 in rekening gebracht.

 

Schoolkosten

Het volgen van onderwijs op het Lauwers College in Buitenpost is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen. Ouders hebben wel te maken met schoolkosten en een eventuele vrijwillige bijdrage.

Schoolkosten
Bij schoolkosten gaat het om de aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc.  Daarnaast vraagt school om een laptop aan te schaffen. Dit is geen verplichting. Met ouders die geen laptop aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt. Het is mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onder de algemeen vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor alle extra activiteiten of programma’s buiten het verplichte lesprogramma om die door school worden georganiseerd of in opdracht van school worden georganiseerd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen mogen altijd aan deze extra activiteiten of programma’s meedoen. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte en een school-specifiek gedeelte. 

Algemeen gedeelte
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle scholen van het Lauwers College € 50,00 per leerling. De bijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld identiteit en sport,- en culturele activiteiten.

Schoolspecifiek gedeelte
Deze kosten worden gesplitst in kosten welke horen bij de gekozen opleiding en kosten voor excursies en/of activiteiten. De opleidingskosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en keuzevakken. Het betreft hier bijvoorbeeld de kosten voor werkstukken voor technische vakken die door leerlingen mee naar huis genomen kunnen worden en een vrijwillige bijdrage in de kosten van materialen. Om het onderwijsprogramma te verlevendigen, het groepsverband te verstevigen en om leerlingen extra te motiveren organiseren wij regelmatig excursies. Dit aanbod verschilt per opleiding. Leerlingen zullen nooit om financiële redenen worden uitgesloten van het volgen van onderwijs en van het meedoen aan extra activiteiten en excursies.

Overzicht schoolkosten
Bekijk het overzicht schoolkosten van het Lauwers College Buitenpost. Kijk voor meer informatie, de tegemoetkomingen en betaling van de schoolkosten op de pagina schoolkosten. Vragen? Neem gerust contact op met de financiële administratie: schoolkosten@fierderonderwijs.nl

.

 

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Op basis van de ongevallenverzekering is iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten voor een deel meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade (zoals een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het van huis naar school en omgekeerd gaan, maar maximaal een uur voor en na schooltijd. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden.

Aansprakelijkheid en schade

Soms wordt er schade toegebracht aan eigendommen van de school of van een medeleerling. Als deze schade opzettelijk of door onvoorzichtigheid wordt aangericht, moet deze betaald worden. Jongeren >14 jaar zijn persoonlijk aansprakelijk als zij schade aan derden toebrengen. Jongeren<14 jaar kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Ouders zijn dan aansprakelijk. Het is voor ouders van belang dat zij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten. De meeste verzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid van de inwonende kinderen. Het kan ook voorkomen dat “de school” schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. Het Lauwers College heeft daartoe een verzekering afgesloten. Het gaat daarbij om verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen.

Reisverzekering

Als school hebben wij een doorlopende reisverzekering afgesloten voor buitenlandse schoolreizen. Hierbij worden waar nodig vergoedingen verstrekt (tot een bepaald maximum) bij verlies, diefstal van of schade aan eigendommen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Voor het geven van onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Privacyverklaring

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de begeleiding. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Wij maken ook gebruik van digitaal lesmateriaal. De leveranciers van dit materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Daarnaast zijn duidelijke afspraken met leveranciers gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinggegevens worden enkel gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor hebben geven, tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet. In de privacyverklaring en het privacyreglement van het Lauwers College staat onder meer hoe het Lauwers College omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.

Daarnaast delen we persoonsgegevens met andere organisaties binnen de EU. In veel gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens met deze organisaties te delen of is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Voorbeelden zijn het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de instellingsaccountant, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente en het ministerie van OCW (DUO) of scholen binnen een samenwerkingsverband. In de samenwerkingsovereenkomst staat beschreven hoe de gegevensbescherming is geregeld m.b.t. de leerlingen, ouders en personeelsleden van de andere school.

Functionaris gegevensbescherming

Elke school moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Lauwers College heeft dit binnen de Fricolore-groep opgepakt, samen met de Lumen Group. De FG begeleidt onze school bij de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving met betrekking tot beveiliging persoonsgegevens. De FG heeft een onafhankelijke positie en kan de school aanwijzingen geven als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Vragen, tips of klachten? Neem contact op met de Lumen Group www.lumengroup.nl of fg@lumengroup.nl.

Toestemmingsverklaring AVG

Om persoonsgegevens van leerlingen te gebruiken, moeten we toestemming vragen van ouders en leerlingen (<16 jaar). Wij registreren deze toestemming via het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Iedere ouder van een leerling tot 16 jaar wordt gevraagd om wel dan niet toestemming te geven op de profielpagina van de leerling. Het betreffen vragen gericht op het gebruik van persoonsgegevens anders dan noodzakelijk voor het onderwijs en de begeleiding, zoals het gebruik van foto’s of publicatie van namen. Zonder deze toestemming mogen persoonsgegevens niet gebruikt worden. Door het gebruik van een online registratie kunnen leerlingen en ouders de toestemming altijd eenvoudig inzien en aanpassen.

Privacy Officier

Fierder Onderwijs heeft een Privacy Officier in dienst voor alle scholen die vallen onder Fierder Onderwijs. Vragen? Neem gerust contact op via privacy@fierderonderwijs.nl.

Beleid, protocollen en documenten

Protocollen en documenten

Hieronder vindt u belangrijke documenten en protocollen van het Lauwers College Buitenpost. Staat het document dat u zoekt er niet tussen? Kijk dan op de pagina downloads. Op deze pagina vindt u alle documenten en protocollen van het Lauwers College.

Beleid

Beleid 18+
Volgens de wet is iemand die 18 jaar is meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan dan allerlei zaken, die voorheen door ouders gedaan werden (zoals ziek melden en vrij vragen), voortaan zelf doen. Naast die rechten zijn er ook de plichten om bijdragen die voorheen door ouders betaald werden, nu zelf te betalen. Wij houden ons aan de wettelijke regel van zelfstandigheid wat betreft rechten en plichten van deze meerderjarige leerlingen. Wil je liever verder gaan op de oude voet (waarbij ouders de schoolzaken voor de leerling regelen), dan kan dat ook. Is dat laatste het geval, dan moet een leerling dat aan school laten weten door middel van een standaardbrief, die dooor de leerling en ouders is ondertekend. Deze brief wordt een maand voordat een leerling 18 jaar verzonden. De verklaring blijft gedurende de rest van de schoolperiode geldig.

Programma van toetsing en examenreglement
In het Programma van Toetsing (PT) staat alle informatie over de toetsing in de onder- en bovenbouw. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement worden alle regels en afspraken rondom toetsing voor de bovenbouw geregeld. Denk aan: een overzicht van de leerstof voor het schoolexamen voor elk vak, herkansingsregels, aanwijzingen voor het afleggen van tentamens en examens, enzovoort. Voor vragen kan contact opgenomen worden via buitenpost@lauwerscollege.nl.

Contact

Lauwers College Buitenpost

Bezoekadres
De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postadres
Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Telefoon: (0511) 54 24 15
E-mail: buitenpost@lauwerscollege.nl
Website: www.lauwerscollege.nl
Instagram: instagram.com/lauwerscollege_buitenpost

Contactpersonen
Dhr. Sjouke Visser -  directeur
Dhr. Piet Geertsma - teamleider mavo
Dhr. Marco Veenstra - teamleider havo
Mevr. Willie Artemenko-Donker – teamleider vwo
Mevr. Marije Bijma - Ondersteuningscoördinator 

Centrale administratie Stichting Fierder Onderwijs
Postbus 715
9200 AS Drachten
Telefoon: 0512 305 700
E-mail: info@fierderonderwijs.nl
Website: www.fierderonderwijs.nl