<

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van onderwijs op het Lauwers College is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel).

Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel).

Daarnaast vraagt school om een device (in geval van Lauwers College een Chromebook) aan te schaffen. Dit is geen verplichting (zie categorie 3 in onderstaande tabel). Met ouders die geen Chromebook aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt. Het is mogelijk een eigen Chromebook mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties.

Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties en een deel voor de locatie-specifieke zaken.

                                                                                                              Tabel 1: schoolkosten, ministerie van OCW

 

De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders en de vrijwillige ouderbijdrage worden verder toegelicht in hoofdstuk 1 t/m 3. In hoofdstuk 4 vindt u informatie over de online betaalomgeving en in hoofdstuk 5 over de tegemoetkoming in schoolkosten.

Schoolkosten voor ouders (categorie 2)

Schoolkosten voor ouders zijn kosten die voor rekening komen van de ouder(s)/verzorger(s). Hierbij gaat het om kosten van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld een agenda en schriften. Maar ook  sportkleding, praktijkkleding en gereedschap. Praktijkkleding en gereedschap kan via de school worden aangeschaft. Indien de ouder(s)/verzorger(s) niet in staat is om deze kosten te betalen dan kan er contact met de school opgenomen worden. De school zorgt dan voor een passende oplossing waarbij de leerling te allen tijde volledig aan het onderwijs kan deelnemen. Niet betaald gereedschap en/of praktijkkleding blijft eigendom van de school en dient op verzoek van de school aan het einde van de opleidingsperiode weer te worden ingeleverd.

2 Devices (categorie 3) 

De maatschappij digitaliseert. Deze digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen voor het onderwijs. Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van een Chromebook. Wij kiezen daarbij bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal. Een Chromebook wordt gebruikt ter ondersteuning in de klas en buiten de klas, als aanvulling op de lessen en in toenemende mate voor gepersonaliseerd leren. Dit biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en lessen afwisselender en mogelijk effectiever.

Op alle locaties van het Lauwers College wordt gewerkt met een Chromebook. Voor aanvang van leerjaar 1 vragen we ouder(s)/verzorger(s) een Chromebook aan te schaffen. De school garandeert dat de gevraagde aanschaf van een device geen belemmering is voor het volgen van het onderwijs op school. Dat wil zeggen dat met ouder(s)/verzorger(s) die geen Chromebook kunnen of om principiële bezwaren willen aanschaffen, afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het gebruik van een leendevice. Het is ook mogelijk een eigen Chromebook mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een Chromebook aanschaffen via The Rent Company. Dit houdt in dat ouder(s)/verzorger(s) het device aanschaffen en betalen via de webshop van The Rent Company. The Rent Company is het bedrijf dat de inkoop, de verzekering en schadeafhandeling van het Chromebook verzorgt gedurende de hele schoolcarrière van de leerling op het Lauwers College. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een Chromebook kopen, maar huren is ook mogelijk. Met een maandelijkse betaling kan het Chromebook over de hele schoolcarrière worden gebruikt. Met dit aanbod geven we ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid eigen keuzes hierin te maken. Over de kosten, het gebruik en de verzekering worden ouder(s)/verzorger(s) voor de start van het schooljaar door de schoollocatie in samenwerking met The Rent Company geïnformeerd.
Vanwege de databeveiliging wordt het Chromebook door de school uitgerust met software om risico’s van het gebruik van onbeveiligde programma’s te voorkomen.

3 Vrijwillige ouderbijdrage (categorie 4)

Onder de algemeen vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor alle extra activiteiten of programma’s buiten het verplichte lesprogramma om die door school worden georganiseerd of in opdracht van school worden georganiseerd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen mogen altijd aan deze extra activiteiten of programma’s meedoen. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouders een vrijwillige bijdrage.

3.1 Algemeen gedeelte vrijwillige ouderbijdrage (alle locaties)

De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle locaties van het Lauwers College € 55,00 per leerling. De bijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld de collectieve schoolongevallenverzekering, gebruik van de bibliotheek en mediatheek, diverse activiteiten zoals projecten en/of bijzondere dagen of vieringen, theater en muziekavonden.

De inventarisatie en inning hiervan vindt plaats via het digitale platform WIS Collect¹. De bijdrage is vrijwillig. U kunt het bedrag naar beneden bijstellen en een hogere bijdrage is ook welkom.

¹ Ouder(s) / verzorger(s) of deelnemer(s) kunnen via WIS Collect de gepersonaliseerde factuur (excursies, vrijwillige bijdrage) afronden en betalen via iDEAL. WIS Collect geeft een heldere verantwoording van de gefactureerde schoolkosten aan de ouder(s)/verzorger(s).

3.2 Locatie-specifiek gedeelte vrijwillige ouderbijdrage

Deze kosten worden gesplitst in kosten welke horen bij de gekozen opleiding en kosten voor excursies en/of activiteiten. Leerlingen zullen nooit om financiële redenen worden uitgesloten van het volgen van onderwijs en van het meedoen aan extra activiteiten en excursies.

Opleidingskosten
Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en keuzevakken. Het betreft hier bijvoorbeeld de kosten voor werkstukken voor technische vakken die door leerlingen mee naar huis genomen kunnen worden en een vrijwillige bijdrage in de kosten van materialen.

NB. De kosten voor het aanschaffen van praktijkkleding en gereedschap zijn niet vrijwillig. Deze kosten vallen onder categorie 2 en zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Zie hiervoor het genoemde bij punt 1.

Excursies en andere activiteiten
De school organiseert excursies en activiteiten om het onderwijsprogramma te verlevendigen, het groepsverband te verstevigen en om leerlingen extra te motiveren. Dit aanbod kan per opleiding verschillen. De facturering hiervoor gebeurt via het digitale platform WIS Collect. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de loop van het schooljaar afzonderlijk bericht van de locatie over excursies en activiteiten die gehouden worden. De kosten voor deze excursies en activiteiten zijn vrijwillig wat betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten vanwege financiële redenen of keuzes.

Een overzicht met toelichting van de schoolkosten per locatie staat bovenaan deze pagina.

4 Online betaalomgeving

Voor de inning van de vrijwillige bijdragen, verstrekkingen in de opleidingskosten en excursies en (andere) activiteiten maakt het Lauwers College gebruik van de online omgeving WIS Collect. Zo kunnen ouder(s)/verzorger(s) facturen altijd online inzien en betalen via iDEAL. Voor het Lauwers College wordt met WIS Collect het administratieve proces efficiënter en kunnen ouder(s)/verzorger(s) eerder geholpen worden bij eventuele vragen.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen op het bij het Lauwers College bekende e-mailadres een link naar de persoonlijke WIS Collect omgeving. Hierin kan digitaal worden gekozen voor de vrijwillige ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een factuur gegenereerd die ouder(s)/verzorger(s) kunnen betalen. Wanneer de administratie een factuur heeft klaargezet in WIS Collect ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail. Deze e-mail is voorzien van een beveiligde betaallink. Door op deze link te klikken, zijn ouder(s)/verzorger(s) direct ingelogd in hun persoonlijke betaalomgeving. Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met de financiële administratie per e-mail schoolkosten@fierderonderwijs.nl.

5 Tegemoetkoming schoolkosten

Er zijn regelingen om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten.

Ouder(s)/verzorger(s) met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen.

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet u zich zelf aanmelden bij de Stichting Leergeld. Dit kan de school niet voor u doen. Een aanvraag kan worden gedaan via diverse aanvraagportalen: www.leergeld.nl of www.samenvoorallekinderen.nl of www.kindpakket.nl.
Een aanvraag voor een vergoeding via de stichting leergeld kunt u indienen via: https://www.leergeld.nl/doeeenaanvraag/  U wordt dan gevraagd om alleen de 4 cijfers van uw postcode in te vullen waarna u wordt verwezen naar de betreffende regionale afdeling van de stichting leergeld.

Sommige ouder(s)/verzorger(s) komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar: het Kindgebonden Budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouder(s)/verzorger(s) die voor het Kindgebonden Budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het Kindgebonden Budget uit. Meer informatie staat op www.belastingdienst.nl.

Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u dit desgewenst bij de mentor of coach van uw kind aangeven, of neem contact op met de financiële administratie per e-mail schoolkosten@fierderonderwijs.nl.