<

Schoolgids Lauwers College Grijpskerk

Lauwers College Grijpskerk is een open christelijke school voor vmbo, havo en vwo. Op deze pagina vindt u de digitale schoolgids van Lauwers College Grijpskerk. Overal waar ouders staat kunt u ook ouder(s)/verzorger(s) lezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via grijpskerk@lauwerscollege.nl


Welkom!
Op het Lauwers College zijn onze leerlingen veilig, ze zijn er thuis. Ze kunnen op ons vertrouwen, en wij op hen. Kortom; Lauwers College is er voor jou! Lauwers College Grijpskerk is een kleinschalige school voor vmbo, havo en vwo, waar leerlingen gezien en gekend worden. In Grijpskerk krijgen leerlingen gepersonaliseerd onderwijs (GO). Daarbij draait alles om de ontwikkeling en leerwensen van leerlingen. Leerlingen werken bij elk vak op hun eigen niveau. Ook hebben onze leerlingen wekelijks een gesprek met hun coach. Zo krijgen ze precies wat ze nodig hebben. Wilt u kennismaken met onze school? Bekijk dan de video.

 

Onderwijsvisie

Ons onderwijs draait om iedere individuele leerling. Daarom stemmen we het onderwijs af op de persoonlijke leerbehoeften. In de eerste twee leerjaren gaan we samen met iedere leerling ontdekken welk niveau het beste past. Het uitgangspunt is het niveau dat de leerling op de basisschool heeft gekregen: vmbo kader- of beroepsgericht, theoretisch, havo of vwo. Wij bieden al deze leerwegen aan en bijzonder aan onze school is dat wij dit ook aanbieden in hetzelfde gebouw. Het is altijd mogelijk om een vak op een hoger niveau af te sluiten en er zelfs examen in te doen. 

Op het Lauwers College Grijpskerk staan wij voor: uitdagend, kansrijk en eigentijds onderwijs gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen wij onder andere door onderstaande. 

Basisgroeplessen
Onze leerlingen hebben drie keer in de week een startmoment met de klas, de basisgroep. De basisgroeples wordt gegeven door de coach. Naast het openen van de week, het bespreken van het nieuws, belangrijke gebeurtenissen en hoe het met ieder individu gaat, is er in deze uren aandacht voor het leren plannen van het eigen werk. Leerlingen leren het schoolwerk zo goed mogelijk over de week te verdelen.Ook is deze groep er om elkaar goed te leren kennen en om écht een klas te worden.

Flexuren
Tijdens deze uren bepaalt een leerling aan welk onderdeel van het schoolwerk de leerling gaat werken. Samen met de vakdocenten en coach plannen onze leerlingen de leerdoelen van de verschillende vakken. Natuurlijk helpen we onze leerlingen bij hun schoolwerk. Er is altijd een docent bij de flexuren aanwezig om te helpen. 

Eigenaarschap
We vinden eigenaarschap belangrijk en helpen onze leerlingen op school om dit te ontwikkelen of te versterken. Leerlingen krijgen daarbij hulp van hun coach en de vakdocenten. Door zelf keuzes te maken en het leren plannen van het schoolwerk zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Ieder vak werkt met een werkpad in Somtoday. Hierin staat precies wat de leerling voor elk vak moet doen om de leerdoelen te behalen. Dit werkpad werken de leerlingen uit in de eigen agenda; op papier of digitaal.

Coaching
Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. Daarom werken we met persoonlijke coaches. Iedere week hebben onze leerlingen een gesprek met hun coach. Door dit wekelijks te doen, weten de leerlingen precies wat er verwacht wordt en hoe ze dat het beste kunnen bereiken. Met de coach bespreekt de leerling hoe het gaat op school, zowel in de lessen als daarbuiten. Door telkens weer nieuwe leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen, bepalen de leerling en coach samen een passende leerroute. Van deze gesprekken maakt de leerling zelf een kort verslag. Het gaat tenslotte om het eigen leerproces.

De waarden die onder onze missie en visie liggen zijn: Veiligheid, Verbinding, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vakmanschap. Waarbij Veiligheid een voorwaarde is om de andere waarden vorm te kunnen geven.  

Ons onderwijs

Onderwijsaanbod

Het Lauwers College in Grijpskerk biedt onderwijs aan vmbo-leerlingen, alle leerwegen en leerjaren, en aan havo/vwo leerlingen t/m klas 3. Wij zijn een relatief kleine school met een plattelands karakter. De lijnen binnen de school zijn en buiten de school zijn kort. De begeleiding van leerlingen is intensief en van goede kwaliteit. Daarbij is onze coaching helpend en bepalend. De coaching is waar wij ons als school in onderscheiden. 

We bieden de volgende leerwegen aan: 

 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (klas 1 t/m 4)
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (klas 1 t/m 4)
 • mavo (klas 1 t/m 4)
 • havo (klas 1 t/m 3)
 • vwo (klas 1 t/m 3)

Kijk voor een toelichting op de verschillende leerwegen op www.lauwerscollege.nl

Profielen
Leerlingen kunnen uit vier vmbo-profielen kiezen:

 • Sport, Dienstverlening & Producten (S, D&P)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Het profiel Zorg & Welzijn wordt voor een groot deel gevolgd in het woon- en zorgcentrum De Nieuwe Wierde. Leerlingen leren in de praktijk en organiseren in De Nieuwe Wierde bijvoorbeeld een high tea en een bingo voor de bewoners. Deze unieke samenwerking is niet alleen voor de leerlingen een meerwaarde, maar ook voor de bewoners van De Nieuwe Wierde.

De profielen Sport, Dienstverlening & Producten, Produceren, Installeren & Energie en Bouwen, Wonen & Interieur worden in samenwerking met onze school in Kollum gegeven. Door deze samenwerking, hebben basis- en kaderleerlingen bij ons genoeg te kiezen.

Bovenbouw havo en vwo
In Grijpskerk wordt voor zowel de havo als voor het vwo een goede basis voor de bovenbouw geboden. We werken intensief samen met het Lauwers College Buitenpost om de overgang van klas 3 naar klas 4 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

GO! Onderwijs
GO betekent gepersonaliseerd onderwijs. Bij ons op school krijgen leerlingen precies aangeboden wat ze nodig hebben. Bij elk vak kunnen ze op hun eigen niveau werken. De coach en docenten houden goed in de gaten hoe het met de leerlingen gaat. Als zij denken dat een leerling een hoger niveau aankan, mag een leerling dat proberen. En heeft een leerling juist wat moeite met bepaalde leerstof? Dan helpen we daar extra bij. Het uitgangspunt is het niveau dat de leerling op de basisschool heeft gekregen: vmbo kader- of beroepsgericht, theoretisch, havo of vwo. Leerlingen krijgen bij ons twee jaar de tijd om te kijken welk niveau passend is en op welk niveau ze dus het beste op hun plek zijn in de bovenbouw. Een vak eerder of op een hoger niveau afsluiten, dat kan allemaal. 

Extra onderwijsactiviteiten
Om het onderwijs uitdagend, kansrijk en eigentijds te maken, bieden wij diverse extra onderwijsactiviteiten aan. 

Projectweken
Twee keer per jaar (voor de kerstvakantie en zomervakantie) houden we projectweken. Dit zijn bijzondere weken waarop we op een andere manier leren van en met elkaar. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende workshops, theatervoorstellingen en een sportdag.

Projectvak
In klas 1 staat er een projectvak op het rooster. Tijdens dit vak gaan onze leerlingen samen aan de slag met een thema of opdracht. Hierbij leren ze vooral vaardigheden die ze bij andere vakken, tijdens hun stage of later op school goed kunnen gebruiken. Denk aan samenwerken, overleggen, presenteren en contact leggen met bedrijven. In de eerste periode organiseren onze leerlingen bijvoorbeeld een klassenuitje, van plan tot uitvoering.

Excursies
Ieder jaar organiseren we verschillende excursies. Soms is dat per vak en soms per leerjaar. We proberen alle leerlingen minimaal één keer per jaar aan een dagexcursie te laten deelnemen. In klas 3 gaan onze leerlingen een week op excursie naar het buitenland. Leerlingen die niet op excursie kunnen, bieden wij op school een alternatief programma aan.

Levensbeschouwelijk burgerschapsvorming
Levensbeschouwelijk burgerschapsvorming heeft het doel jongeren deel te laten nemen aan hun leefomgeving en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij zien burgerschapsvorming niet alleen als een wettelijke plicht, maar ook als een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke en pedagogische opdracht van de school. In elk leerjaar hebben we projecten, culturele activiteiten, stages en leerlingenacties rondom burgerschapsvorming. Voorbeelden hiervan zijn: klankbordgroepen en goededoelenacties. Ook besteden we binnen het programma aandacht aan onze christelijke identiteit door dagopeningen en vieringen en in gesprekken tussen leerlingen en personeel, maar ook onderling. 

Maatschappelijke stage
In alle leerjaren lopen onze leerlingen, in het kader van burgerschapvorming, een aantal uren per schooljaar maatschappelijke stage. Ze organiseren bijvoorbeeld een sporttoernooi, zetten een goede doelen actie op, helpen bij een verzorgingshuis of zetten een project op voor een basisschool. Door deze stage:

 • maken ze kennis met aspecten van de samenleving;
 • worden ze gestimuleerd tot actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid;
 • ontdekken ze hoe belangrijk en dankbaar het is om vrijwilligerswerk te doen;
 • ontwikkelen ze communicatieve vaardigheden;
 • verbeteren ze hun persoonlijke en sociale omgang;
 • maken ze kennis met verschillende beroepen.

Toetsen en examens

Onderbouw
In de onderbouw krijgen onze leerlingen cijfers of beoordelingen voor repetities en schriftelijke overhoringen. Repetities zijn herhalingen van reeds behandelde stof en worden ruim van tevoren opgegeven. Schriftelijke overhoringen hebben betrekking op de voor die les opgegeven stof. Ook krijgen ze cijfers of beoordelingen voor onder andere werkstukken, spreekbeurten en verslagen. We werken met een doorlopend gemiddelde per vak. De meest actuele resultaten staan in Somtoday. We vinden het daarnaast belangrijk om verder te kijken dan alleen cijfers. 

Bovenbouw vmbo basis, kader en mavo
Wij zijn van mening dat onze leerlingen van het vmbo een sterke basis mee moeten krijgen in klas 1 t/m 3, zodat ze in klas 4 klaar zijn voor de examens. Daarom werken we met een eenjarig ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA), met uitzondering van de praktijkvakken en lichamelijke opvoeding. Om alvast te wennen aan het examen, sluiten we het vak maatschappelijleer af in klas 3. We geven van tevoren aan hoe zwaar de cijfers meewegen voor het schoolexamen.

 

Onderwijsresultaten

Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs wordt op diverse manieren gemeten; de resultaten van deze toetsen zijn niet altijd in cijfers uit te drukken. Naast de externe onderzoeken die worden gedaan, toetsen wij ook zelf de kwaliteit van het onderwijs. Op www.scholenopdekaart.nl staat meer informatie over de onderwijskwaliteit, zoals de onderwijsresultaten, de tevredenheid van leerlingen en ouders en het onderwijsbeleid.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie bepaalt jaarlijks met een risicoanalyse en eventueel met nader onderzoek of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. De kwaliteit van het onderwijs is bij Lauwers College Grijpskerk prima op orde. Leerlingen lopen weinig vertraging op in de onderbouwklassen, we scoren ruim boven de norm als het gaat om het niveau ten opzichte van het basisschooladvies. Dat heeft te maken met onze invulling van ons GO! Onderwijs. Wij geven onze leerlingen de tijd om zich te ontwikkelen. Ook de doorstroom richting het examen en de slagingspercentages zijn goed. Lauwers College Grijpskerk heeft het vertrouwen van de inspectie gekregen dat de kwaliteit van het onderwijs op het gewenste niveau is en krijgt daarom basistoezicht.

Onderwijstijd
Lauwers College Grijpskerk biedt een onderwijsprogramma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. De leerlingen krijgen voldoende tijd om te leren wat ze moeten leren en goed voorbereid te zijn op het examen (naar inhoud en niveau).

Organisatie en bestuur

Organisatie
Lauwers College Grijpskerk is één van de 12 scholen van Stichting Fierder Onderwijs. Deze stichting is voortgekomen uit de bestuurlijke fusie van drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholen worden ondersteund door de afdeling Fierder Onderwijs Centraal.

Bestuur
Fierder Onderwijs heeft een tweehoofdig College van Bestuur, een gemeenschappelijke Raad van Toezicht en een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft iedere school een Schoolmedezeggenschapsraad, ouderaad en klankbord groep van leerlingen.

Schoolmedezeggenschapsraad
In de schoolmedezeggenschapsraad (SMR) zitten medewerkers, ouders (en leerlingen) van de school. De SMR is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de SMR recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Het regelement van de SMR is op te vragen bij de administratie.

Contactgegevens
College van Bestuur: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl 
Raad van Toezicht: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl 
Schoolmedezeggenschapsraad: smrgrijpskerk@lauwerscollege.nl
Ouderraad Grijpskerk: lorg@lauwerscollege.nl
Fierder Onderwijs Centraal: secretariaat@fierderonderwijs.nl

* Heeft u een vraag die de ouderraad of school niet kan beantwoorden? Neem dan contact op met de Landelijke Ouderraad 0800-5010.

Identiteit en beleid

Identiteit

Lauwers College heeft drie scholen. Eén in Kollum, één in Grijpskerk en in Buitenpost. Meer informatie over de scholen staat op Onderwijs | Lauwers College. Lauwers College is een open christelijke scholengemeenschap. De christelijke identiteit komt tot uiting in dagopeningen, vieringen, maar ook in manier waarop bij ons wordt les gegeven.

Beleid

Koersplan Fierder Onderwijs
Als Lauwers College Grijpskerk vallen we onder Fierder Onderwijs. In het Koersplan 2024-2028 staat de koers van Fierder Onderwijs beschreven. Het is een overkoepelend document dat richting geeft aan de scholen. Het Koersplan wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd.

Schoolplan
Naast het Koersplan heeft iedere school een schoolplan. In het schoolplan staat de koers van de school beschreven voor de jaren 2024-2028 met daarbij de bijbehorende ambities en doelstellingen. Het Lauwers College Grijpskerk staat voor:

Uitdagend, kansrijk en eigentijds onderwijs gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen.
We hebben hierbij aandacht voor ieders creativiteit en talent. We zien en kennen onze leerlingen. We hebben de ambitie om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces, door keuzemogelijkheden te bieden, vragen te stellen en leerlingen uit te dagen hun eigen vragen te formuleren. Pijlers onder ons onderwijs zijn:  

 • coaching  
 • leerdoelgericht werken 
 • eigenaarschap  

Wij handelen vanuit onze maatschappelijke opdracht, waarbij wij recht doen aan de positie van de school in de regio. 
Wij vervullen een voorbeeldrol ten aanzien van verschillende maatschappelijke thema’s. Burgerschapvorming heeft een plek binnen ons onderwijs en we leren betekenisvol door samenwerkingen met zorginstellingen, de gemeente, bedrijven, ouders/verzorgers. 

Het zijn van een lerende organisatie
Wij werken als professionals samen aan betekenisvol onderwijs, waarbij we: 

 • samenwerkend en waarderend leren van en met elkaar 
 • ontwikkelingsgericht handelen 
 • planmatig en cyclisch werken 
 • goed werkgeverschap verrichten 
 • leerlingen en elkaar zien en kennen  

Meer weten? Lees dan het volledige schoolplan.

Samenwerkingsverbanden

Fricolore
Het Lauwers College is aangesloten bij de onderwijscoöperatie Fricolore. Fricolore is een samenwerkingsverband van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Friesland en de Noordoostpolder. Meer informatie hierover staat op www.fricolore.nl

FROSK
We vinden het belangrijk om te investeren in de leraren van de toekomst en zijn aangesloten bij FROSK. FROSK is een samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en vo-scholen in Friesland, Noordoostpolder en Urk voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende leraren in de praktijk. Kijk voor meer informatie op www.frosk.frl

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te geven, bestaan er regionale samenwerkingsverbanden. Het Lauwers College Grijpskerk is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Meer informatie hierover staat op www.swv-go.nl/

Sterk Techniekonderwijs NOF
Het Lauwers College is aangesloten bij het project ‘Sterk Techniek Onderwijs Noordoost-Friesland’. Binnen dit project werken onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland samen, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek en om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Meer weten over dit project? Kijk op www.sterktechniekonderwijs-nof.nl

Begeleiding en ondersteuning

Het Lauwers College staat voor aandachtige begeleiding van leerlingen in hun studie, keuzeproces en vorming. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra begeleiding. De coach heeft hierin een centrale rol.

Begeleiding op school

Coach
Elke leerling heeft een eigen coach. Deze heeft de speciale zorg voor een aantal leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en docenten. Wekelijks vindt er een individueel gesprek met de coach plaats. De coach is op de hoogte van de prestaties en werkhouding van de leerling en besteedt aandacht aan alle leerlingen. De coach houdt in de gaten hoe leerlingen het op school doen en hoe het met de leerlingen gaat. De coach onderhoudt ook het contact met ouders. Drie keer per jaar organiseert de coach een coachgesprek met de leerling, ouders en coach. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het met de leerling gaat en wat een leerling nodig heeft. 

Leerlingcoördinator
Daarnaast werken we met (leerling)coördinatoren. Deze houden zich bezig met de alle zaken die te maken hebben met de leerlingen en helpen de coaches met de zorg rondom de leerlingen en de klassen. De (leerling)coördinator is na de coach het aanspreekpunt voor de leerling en ouders.

Pedagogisch medewerkers
In school hebben we pedagogisch medewerkers, deze zitten in de time-out. De time-out medewerker, de TOM, is er voor leerlingen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, faalangst, omgaan met prikkels en ander vormen van sociaal-emotionele begeleiding. De TOM geeft ook Rots en Water trainingen. 

Time-out
In school is een time-out voorziening. Deze voorziening is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De time-out is een aparte ruimte op het plein die prikkelarm en kleinschalig is ingericht. Leerlingen kunnen hier terecht voor extra ondersteuning, individueel of in groepjes. Soms komt het wel eens voor dat een leerling de les moet verlaten, deze leerlingen worden opgevangen in de time-out. De TOM biedt dan een luistert oor en helpt leerlingen bij het aangaan van een herstelgesprek met de docent.  

Ondersteuningscoördinator
Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de coach of coördinator kan bieden. Op dat moment komt de ondersteuningscoördinator in beeld. Onze ondersteuningscoördinator is Judith de Vries. 

Ondersteuningsteam
De coördinatoren, de TOM en de ondersteuningscoördinator vormen samen het interne ondersteuningsteam van de school, het IOT. Zij zijn er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben op uiteenlopende gebeiden; van dyslexie tot sociaal-emotinele problemen. Eens per zes weken samen en bespreken dan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bespreken samen mogelijke problemen en hoe die op te lossen of helpen te voorkomen. Soms schuift een orthopedagoog of andere expert aan bij het IOT. 

Een aantal keer per jaar wordt er vergadert met externe partijen in het ondersteunings(advies)team, OT. Dan schuiven de GGD, de Schans, de politie, leerplichtambtenaar, orthopegadoog en gemeente aan bij het IOT.

Dyslexiecoach
De dyslexiecoach is en speciaal voor de leerlingen met dyslexie. De dyslexiecoach bespreekt en organiseert passende begeleiding op het gebeid van dyslexie aan de leerlingen met een dyslexieverklaring. De dyslexiecoach verzorgt ook de screening op dyslexie, mochten er vermoedens zijn van dyslexie en kan zorgen voor passend vervolgonderzoek via de orthopedagoog als dat nodig blijkt.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat welke ondersteuning we als school bieden. Deze is opgesteld op basis van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. 

Expertisecentrum Fierder Onderwijs
Fierder Onderwijs heeft een eigen expertisecentrum, waarin het hoofd-expertisecentrum, de orthopedagogen, de ambulant begeleider en de psychodiagnostisch medewerker werkzaam zijn. Zij ondersteunen onze school bij ondersteuningsvragen.

Decaan
Naast onze coaches, helpen de decanen onze leerlingen bij belangrijke keuzes. Denk aan de keuze voor een leerroute, vakkenpakket, afdeling, sector of profiel, en uiteindelijk de keuze voor een beroep of vervolgopleiding. De decaan weet welke opleidingen en beroepen er zijn en organiseert voorlichtingsactiviteiten over beroepen en vervolgopleidingen (soms in samenwerking met oud-leerlingen). Onze decaan is: Sietske Koole: skoole@lauwerscollege.nl 

Vertrouwenspersoon*
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers een plek hebben waar zij vertrouwelijk hun ervaringen met ongewenst gedrag en integriteitskwesties kunnen bespreken. Daarom is er op onze school vertrouwenspersoon aanwezig bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met klachten over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kijkt hoe, het liefst op informele wijze, een oplossing gevonden kan worden. Als dat niet lukt, zal de vertrouwenspersoon de juiste formele weg wijzen. Zo komt ongewenst gedrag boven tafel en kan het aangepakt worden. Ons vertrouwenspersoon is: Judith de Vries: jdevries@lauwerscollege.nl 

* * Mocht er zich een situatie voordoen waarmee u niet bij de interne vertrouwenspersonen terecht kunt, dan kunt u terecht bij een extern vertrouwenspersoon van de GGD Groningen. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Groningen.


Begeleiding buiten school

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs richt zich voornamelijk op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren, gedrag en fysieke problemen. Het is geen aparte schoolsoort. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs.

Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Lauwers College Grijjpskerk is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Groningen en Ommelanden. Kijk voor meer informatie op www.swv-go.nl

Jeugdgezondheidszorg
Een belangrijk middel voor het bewaken en bevorderen van een gezonde groei, ontwikkeling en leefstijl van jongeren is het preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ), bestaande uit een schoolarts en een schoolverpleegkundige van GGD Groningen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de school of GGD Groningen. De contactgegevens staan op www.ggd.nl 

De Schans 
Het interne ondersteuningsteam kan, indien nodig, de hulp inroepen van de schoolmaatschappelijk werker (SMW) of jongerenwerk. Dat doen wij in samenwerking met Sociaalwerk De Schans (SMW). De SMW en jongerenwerkers bieden ondersteuning wanneer een leerling problemen ervaart op sociaal-emotioneel gebied, dat kan zowel op school als buiten de school zijn. Soms is hulp van andere (jeugd)zorginstellingen nodig. De Schans beschikt over kennis van de sociale kaart, hulpverleningsmogelijkheden en aanmeldingsprocedures en overlegt met het schooladviesteam en ouders welke begeleiding passend is. Elke maand zijn een jongerenwerker en schoolmaatschappelijk werker op school voor een laagdrempelig spreekuur. Leerlingen kunnen hier zonder afspraak binnenlopen. Ook kan de coach of iemand van het IOT een afspraak voor de leerlingen regelen bij dit spreekuur. 

Verwijsindex
Hulpverleners en scholen werken samen aan de ondersteuning van leerlingen in de ‘één kind één plan aanpak’. Om dit mogelijk te maken, koppelen medewerkers van de school in de verwijsindex hun naam aan leerlingen die ondersteuning krijgen op school. Op die manier kunnen betrokken instanties contact met elkaar opnemen en samen een plan opstellen. Ouders en leerlingen worden altijd op de hoogte gebracht als dit gebeurt. Het Lauwers College heeft duidelijke richtlijnen opgesteld wanneer een leerling gekoppeld wordt. Meer informatie staat op www.zorgvoorjou.nu  

Veiligheid

De sfeer op onze school moet goed en veilig zijn. We proberen daarom pesten, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Schoolveiligheidsbeleid
Onze scholengemeenschap beschikt over een schoolveiligheidsbeleid. Hierin staat de visie van de school op sociale en fysieke veiligheid. Onderdeel van het plan zijn een pestprotocol per school, een protocol schorsing en verwijdering en een protocol ongewenst gedrag.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut van het Lauwers College staan de rechten en plichten van leerlingen.

Afspraken binnen de school
In een schoolgebouw gaan dagelijks vele mensen met elkaar om. Het spreekt vanzelf dat er bepaalde regels zijn waar eenieder zich aan moet houden. Dat zijn om te beginnen gewone regels van fatsoen, waaronder: taalgebruik, netheid in lokalen, gangen, de kantine en andere ruimten en het respectvol omgaan met elkaar. Ook zijn er centrale afspraken om voor iedereen een sfeer van veiligheid en redelijkheid te scheppen. De afspraken en regels staan in het handboek School en Veiligheid.

Anti-pestcoördinator en herstelrecht
Elke vorm van pesten, geweld, discriminatie en intimidatie wordt door ons niet geaccepteerd. We streven naar een -in alle opzichten- veilige school. Wij vinden het ook belangrijk dat wanneer er sprake is van pesten, er altijd aandacht is voor het herstellen van de relatie of situatie en werken herstelgericht. We hebben in school een aantal experts op het gebied van herstelrecht, de herstelcoaches. Zij kunnen hulp bieden in situatie waarin je er samen niet uitkomt. Naast de herstelcoaches is er ook een aanspreekpunt voor pesten. Onze anti-pestcoördinator is Alissa Apeldoorn: aapeldoorn@lauwerscollege.nl 

De anti-pestcoördinator coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en vormt het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer ze te maken krijgen met pesten. Meer informatie over ons beleid tegen pesten staat in ons pestprotocol.

Kijk voor een overzicht van alle protocollen op de pagina downloads. 

Vakantie, roosters en lessen

 

Vakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie

za 26 oktober t/m zo 3 november 2024

Kerstvakantie

za 21 december 2024 t/m zo 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie

za 15 februari t/m zo 23 februari 2025

Goede vrijdag

vr 18 april 2025

Meivakantie

za 19 april t/m zo 4 mei 2025

Tweede Paasdag

ma 21 april 2025 (in meivakantie)

Koningsdag

zo 27 april 2025 (in de meivakantie)

Bevrijdingsdag

ma 5 mei 2025

Hemelvaart

do 29 mei 2025

Dag na Hemelvaart

vr 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

ma 9 juni 2025

Zomervakantie

za 12 juli t/m zo 24 augustus 2025

 

Extra vrije dagen

 

1e maandag na de zomervakantie*

ma 2 september 2024

Dag van de medewerker*

vr 4 oktober 2024

Laatste dag voor de zomervakantie*

vr 11 juli 2025

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

Organisatiedagen

 

Organisatiedag*

di 5 november 2024

Organisatiedag*

vr 18 april 2025

Organisatiedag*

ma 7 juli 2025 

Organisatiedag*

do 10 juli 2025

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

Naast deze dagen zijn er ook een aantal dagen die leerlingen kunnen gebruiken voor hun maatschappelijke stage. Leerlingen lopen in klas 1 t/m 3 een aantal uren maatschappelijk stage per jaar. Om leerlingen de gelegenheid te geven dit ook tijdens schooltijd te doen, hebben we een aantal dagen hiervoor gereserveerd. 

ma

do 

di

vr

woe

 

Roosters
De roosters worden gemaakt op basis van de geldende lessentabellen. Gedurende het schooljaar kunnen roosterwijzigingen optreden. Roosterwijzigingen worden gecommuniceerd via Somtoday.

Lessen

Lestijden
Bij ons op school heb je een korte middagpauze. Daardoor is je schooldag niet onnodig lang. En dat is fijn, omdat veel leerlingen wat verder van school wonen. Kijk voor een overzicht van de lestijden op www.lauwerscollege.nl/praktischeinformatie.

Lessentabel
Benieuwd naar onze lessentabel? Download hem dan hier.

Communicatie en voortgang

Om onze leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben, vinden we een goed contact en duidelijke communicatie met leerlingen en ouders erg belangrijk.

Voortgang

Leerling-Ouder-Coachgesprekken (LOC)
De coach plant drie keer per jaar een gesprek in met de leerling en ouder(s). Samen wordt gekeken hoe het gaat, wat de doelen zijn en wat de leerling nodig heeft. De leerling bereidt dit gesprek samen met de coach voor. De coach nodigt leerlingen en ouders tijdens schooltijd uit voor een gesprek van circa 30 minuten. Zo hebben we ook echt de tijd om samen in gesprek te gaan.  

Rapporten/beoordeling
We werken met een digitale cijferverwerking en een doorlopend gemiddelde in de onderbouw. Onze leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Het actuele cijferbeeld is altijd in Somtoday te bekijken. Zowel de leerlingen als de ouders hebben hier inloggegevens voor. 

Leerlingvolgsysteem
Van iedere leerling worden gegevens bewaard. Denk aan gegevens van de school voor primair onderwijs, testen, verslagen, gesprekken met ouders of rapportvergaderingen. Al deze gegevens samen geven een beeld van de leerling en zijn vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (lvs). Het lvs is toegankelijk voor docenten, de decaan en de schoolleiding. Leerlingen ontvangen een toegangscode waarmee ze inzicht kunnen krijgen in de cijfers, aan- en afwezigheid, het rooster en berichten. Ook ouders van leerlingen <18 jaar ontvangen een toegangscode voor het lvs. Als een leerling 18 jaar is geworden, moet de leerling ouders toestemming voor inzage geven.

Communicatie

Ouderbijeenkomsten
We houden jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor ouders:

 • informatieavonden waarop ouders algemene informatie over het leerjaar krijgen en met de coaches kunnen spreken;
 • voorlichtingsavonden over o.a. schoolonderzoek, profiel-, sector- en leerwegkeuze en vervolgonderwijs;
 • LOC gesprekken

Nieuwsbrief
Ouders ontvangen minimaal drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie over de school. We proberen ouders altijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van (bijzondere) zaken op school. Naast de nieuwsbrieven zullen we ook regelmatig informatie via de mail delen. 

Daarnaast kunnen ouders altijd een afspraak inplannen met een docent, de coach, de (leerjaar)coördinator, de teamleider en/of de directeur. Neem gerust contact op via grijpskerk@lauwercollege.nl

 

Naar het voortgezet onderwijs

Schooladvies
Als school hebben we regelmatig contact met de basisscholen uit onze regio. Samen zorgen we voor een goede overdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Plaatsing vindt altijd in overleg met de basisschool plaats. We gaan hiervoor persoonlijk in gesprek met de toeleverende basisscholen.  

Klassen
Bij ons op school streven we naar kleine klassen, zodat we iedere leerling binnen de lessen de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Om dit te kunnen realiseren, werken we soms met gecombineerde klassen. Docenten bij ons op school zijn uitstekend in staat om verschillende niveaus in een klas te bedienen. Binnen het GO! onderwijs is het dan ook mogelijk om op een ander niveau een vak te volgen binnen de eigen klas. 

Kennismaking
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is naast leuk ook best spannend. Wij willen die overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor de zomervakantie organiseren wij een kennismakingsdag voor alle eerstejaars. Tijdens deze dag maken de leerlingen alvast kennis met hun klasgenoten en de coach en ontvangen ze een welkomstpakket. In de eerst week hebben we een introductieweek. Tijdens deze week maken de leerlingen kennis met de klas, school, coach en omgeving van de school. De eerste echte lesweken blijft er veel aandacht voor het kennismaken. Daar hoort natuurlijk ook een gesprek met de ouder(s) bij. De coach plant dit gesprek in.   

Onderbouw
Lauwers College Grijpskerk heeft een tweejarige onderbouw. De tweejarige periode geeft leerlingen meer tijd om te wennen aan de nieuwe school en het nieuwe onderwijs. Omdat we de keuze voor het schooltype uitstellen tot het einde van de tweede klas, kunnen we onze leerlingen langer begeleiden naar het meest passende onderwijs

Overstappen
In de eerste twee jaar kunnen leerlingen bij ons op school gemakkelijk overstappen van het ene type onderwijs naar het andere. We kijken daarbij niet alleen naar de leerprestaties, maar ook naar de leerhouding. Uiteraard gebeurt een eventuele overstap in goed overleg met de ouders.

Ziek, afwezig of verlof

Beleid ten aanzien van lesuitval
Bij ziekte van docenten proberen we allereerst de lessen te laten overnemen door onderwijsassistenten of andere beschikbare docenten. Lukt dat niet, dan proberen we de lessen in het rooster zo te verschuiven dat er geen tussenuren zijn. Mochten leerlingen toch onverhoopt een tussenuur hebben, dan is er altijd een plek waar ze zelfstandig kunnen werken aan bijvoorbeeld het huiswerk of aan projecten. In de bovenbouw kunnen we vanwege het brede vakkenaanbod tussenuren helaas niet helemaal voorkomen. 

Ziek of afwezig

Schoolverzuim
De aanwezigheid van onze leerlingen houden we elke dag bij. Als het niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, nemen we contact op met de ouders. Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, moeten we maatregelen nemen. De verzuimcoordinator houdt de aan- en afwezigheid goed in de gaten. De maatregelen die we nemen bij verzuim zijn te vinden in ons verzuimprotocol. Als de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, informeren we de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft een aantal keer per jaar een preventief verzuimspreekuur bij ons op school. Mocht een leerling teveel verzuim laten zien, dan gaat de leerplichtambtenaar een preventief gesprek met de leerling aan, om te kijken hoe we kunnen helpen het verzuim te stoppen of te verminderen. Ouders worden door ons op de hoogte gehouden als het verzuim oploopt. 

Ziek melden of afwezig
Is een leerling ziek of afwezig, dan dienen ouders de leerling voor 9.00 uur af te melden via 0594 212543 of via grijpskerk@lauwerscollege.nl. Afmelden kan ook digitaal via de ouderapp van Somtoday. Afmelden via de app van Somtoday kan slechts voor één schooldag. 

Verlof
In de Leerplichtwet staat dat jongeren tot 18 jaar de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Bijzonder verlof
In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor de eerste veertien dagen van het schooljaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden. In de toelichting verlofaanvraag staan de uitzonderingen en bijbehorende regels. Wilt u bijzonder verlof aanvragen? Dan kan dat via en digitaal formulier. Kijk voor meer informatie over de leerplicht op de site van de Rijksoverheid.

 

Studiemateriaal

Leermiddelen
Leerlingen krijgen leermiddelen ‘gratis’ in bruikleen van de school. Leermiddelen bij ons op school bestaan uit boeken en digitaal materiaal. Wij kiezen bewust voor een mix tussen boeken en digitaal materiaal, oftewel 'blended learning'. Geen specifiek laptop onderwijs maar onderwijs met behulp van de laptop. 

Boeken en digitaal lesmateriaal worden door school bekostigd, maar moeten door de leerlingen zelf besteld worden. Dan kan eenvoudig via het bestelprotaal van VanDijk. Leerlingen krijgen hiervoor tijdig de juiste informatie. Het is belangrijk dat de leermiddelen voor het volgende schooljaar voor de zomervakantie worden besteld om er zeker van te zijn dat de leermiddelen in het bezit zijn aan het begin van het schooljaar.

Boeken worden thuis afgeleverd en digitale leermiddelen worden beschikbaar gesteld via Somtoday. Boeken moeten aan het einde van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) weer worden inleveren. Het is wel belangrijk dat de boeken met zorg worden behandeld. Het kaften van de boeken is dan ook verplicht. Het Lauwers College vraagt geen waarborgsom voor boeken.

De in- en uitlevering van boeken is uitbesteed aan VanDijk. Aantoonbare schade of vermissing wordt door VanDijk in rekening gebracht.

Laptop
Wij werken met laptops. De laptop wordt gebruikt ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de boeken. Het aanschaffen van een laptop kan tegen een gereduceerd tarief via onze samenwerkingspartner. Alle nieuwe leerlingen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord om computergebruik mogelijk te maken. Daarnaast krijgen alle leerlingen kosteloos Office365. Kijk voor meer informatie op www.lauwerscollege.nl/laptop

Schoolbenodigdheden
Voor aanvang van het schooljaar ontvang je van ons informatie over de schoolbenodigdheden, zoals een schooltas, geodriehoek, rekenmachine etc.

Agenda
Op het Lauwers College Grijpskerk vinden we eigenaarschap belangrijk. Om het eigenaarschap te vergroten wordt er aandacht besteed aan het plannen van het schoolwerk. Docenten zetten niet per les het huiswerk in Somtoday, maar werken met een werkpad. Vanuit dit werkpad plant de leerling het schoolwerk zelf in de agenda. Wij raden hiervoor een papieren agenda aan. 

Rekenmachine
Alle leerlingen hebben vanaf klas 1 een rekenmachine nodig. Via VanDijk of een lokale leverancier kan een rekenmachine worden aangeschaft. Het Lauwers College heeft gekozen voor de Casio FX-82 EX, omdat deze rekenmachine alle functies bezit die leerlingen nodig hebben.

Kleding
Bij het vak lichamelijke opvoeding is het dragen van sportkleding en geschikte sportschoenen (voor binnen en buiten) verplicht. Daarnaast vragen we van leerlingen in de bovenbouw om vakkleding aan te schaffen. Enerzijds vanwege veiligheid, anderzijds vanwege de beroepshouding. De kleding voor de praktijkvakken worden aageschaft via school. 

Gereedschap
Leerlingen die kiezen voor het profiel Bouw, wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE), dienen een gereedschapskist met gereedschap en vakkleding aan te schaffen. Dit wordt centraal via school geregeld en ingekocht. 

Kluisjes
We raden leerlingen aan om een kluisje te huren, voor het bewaren van waardevolle spullen, boeken en kleding. Het huren van een kluisje is gratis. Voor aanvang van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders hier meer informatie over.

Schoolpas
Alle leerlingen ontvangen een schoolpas. Deze schoolpas kunnen ze gebruiken om een kluisje te openen, te kopiëren en printen en om boeken te lenen bij de mediatheek. Via speciale zuilen op de scholen, kan tegoed op de pas worden gezet. Bij beschadiging van de schoolpas of het opnieuw verstrekken van een schoolpas, door bijvoorbeeld zoekraken, wordt € 7,50 in rekening gebracht.

 

Schoolkosten

Het volgen van onderwijs op het Lauwers College in Grijpskerk is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen. Ouders hebben wel te maken met schoolkosten en een eventuele vrijwillige bijdrage.

Schoolkosten
Bij schoolkosten gaat het om de aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc.  Daarnaast vraagt school om een laptop aan te schaffen. Dit is geen verplichting. Met ouders die geen laptop aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt. Het is mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onder de algemeen vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor alle extra activiteiten of programma’s buiten het verplichte lesprogramma om die door school worden georganiseerd of in opdracht van school worden georganiseerd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen mogen altijd aan deze extra activiteiten of programma’s meedoen. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte en een school-specifiek gedeelte. 

Algemeen gedeelte
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle scholen van het Lauwers College € 50,00 per leerling. De bijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld identiteit en sport,- en culturele activiteiten.

Schoolspecifiek gedeelte
Deze kosten worden gesplitst in kosten welke horen bij de gekozen opleiding en kosten voor excursies en/of activiteiten. De opleidingskosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en keuzevakken. Het betreft hier bijvoorbeeld de kosten voor werkstukken voor technische vakken die door leerlingen mee naar huis genomen kunnen worden en een vrijwillige bijdrage in de kosten van materialen. Om het onderwijsprogramma te verlevendigen, het groepsverband te verstevigen en om leerlingen extra te motiveren organiseren wij regelmatig excursies. Dit aanbod verschilt per opleiding. Leerlingen zullen nooit om financiële redenen worden uitgesloten van het volgen van onderwijs en van het meedoen aan extra activiteiten en excursies.

Overzicht schoolkosten
Bekijk het overzicht schoolkosten van het Lauwers College Grijpskerk. Kijk voor meer informatie, de tegemoetkomingen en betaling van de schoolkosten op de pagina schoolkosten. Vragen? Neem gerust contact op met de financiële administratie: schoolkosten@fierderonderwijs.nl.

 

Verzekeringen

Ongevallenverzekering
Op basis van de ongevallenverzekering is iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten voor een deel meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade (zoals een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het van huis naar school en omgekeerd gaan, maar maximaal een uur voor en na schooltijd. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden.

Aansprakelijkheid en schade
Soms wordt er schade toegebracht aan eigendommen van de school of van een medeleerling. Als deze schade opzettelijk of door onvoorzichtigheid wordt aangericht, moet deze betaald worden. Jongeren >14 jaar zijn persoonlijk aansprakelijk als zij schade aan derden toebrengen. Jongeren<14 jaar kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Ouders zijn dan aansprakelijk. Het is voor ouders van belang dat zij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten. De meeste verzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid van de inwonende kinderen. Het kan ook voorkomen dat “de school” schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. Lauwers College heeft een verzekering afgesloten. Het gaat daarbij om verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen.

Reisverzekering
Als school hebben wij een doorlopende reisverzekering afgesloten voor buitenlandse schoolreizen. Hierbij worden waar nodig vergoedingen verstrekt (tot een bepaald maximum) bij verlies, diefstal van of schade aan eigendommen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Voor het geven van onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Privacyverklaring
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de begeleiding. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Wij maken ook gebruik van digitaal lesmateriaal. De leveranciers van dit materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Daarnaast zijn duidelijke afspraken met leveranciers gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinggegevens worden enkel gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor hebben geven, tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet. In de privacyverklaring en het privacyreglement van het Lauwers College staat onder meer hoe het Lauwers College omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.

Daarnaast delen we persoonsgegevens met andere organisaties binnen de EU. In veel gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens met deze organisaties te delen of is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  Voorbeelden zijn het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de instellingsaccountant, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente en het ministerie van OCW (DUO) of scholen binnen een samenwerkingsverband. In de samenwerkingsovereenkomst staat beschreven hoe de gegevensbescherming is geregeld m.b.t. de leerlingen, ouders en personeelsleden van de andere school.

Functionaris gegevensbescherming
Elke school moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Lauwers College heeft dit binnen de Fricolore-groep opgepakt, samen met de Lumen Group. De FG begeleidt onze school bij de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving met betrekking tot beveiliging persoonsgegevens. De FG heeft een onafhankelijke positie en kan de school aanwijzingen geven als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Vragen, tips of klachten? Neem contact op met de Lumen Group www.lumengroup.nl of fg@lumengroup.nl

Toestemmingsverklaring AVG
Om persoonsgegevens van leerlingen te gebruiken, moeten we toestemming vragen van ouders en leerlingen (<16 jaar). Wij registreren deze toestemming via het leerlingvolgsysteem Somtoday. Iedere ouder van een leerling tot 16 jaar wordt gevraagd om wel dan niet toestemming te geven op de profielpagina van de leerling. Het betreffen vragen gericht op het gebruik van persoonsgegevens anders dan noodzakelijk voor het onderwijs en de begeleiding, zoals het gebruik van foto’s of publicatie van namen. Zonder deze toestemming mogen persoonsgegevens niet gebruikt worden. Door het gebruik van een online registratie kunnen leerlingen en ouders de toestemming altijd eenvoudig inzien en aanpassen.

Privacy Officier
Fierder Onderwijs heeft een Privacy Officier in dienst voor alle scholen die vallen onder Fierder Onderwijs. Vragen? Neem gerust contact op via privacy@fierderonderwijs.nl

Beleid, protocollen en documenten

Protocollen en documenten
Hieronder vindt u belangrijke documenten en protocollen van het Lauwers College Grijpskerk. Staat het document dat je zoek er niet tussen? Kijk dan op de pagina downloads. Op deze pagina vind je alle documenten en protocollen van het Lauwers College. 

Beleid

Beleid 18+
Volgens de wet is iemand die 18 jaar is meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan dan allerlei zaken, die voorheen door ouders gedaan werden (zoals rapporten tekenen en vrij vragen), voortaan zelf doen. Naast die rechten zijn er ook de plichten om bijdragen die voorheen door ouders betaald werden, nu zelf te betalen. Wij houden ons aan de wettelijke regel van zelfstandigheid wat betreft rechten en plichten van deze meerderjarige leerlingen. Willen jullie liever verder gaan op de oude voet (waarbij ouders de schoolzaken voor de leerling regelen), dan kan dat ook. Dit kunnen jullie laten weten door middel van een standaardbrief die door de leerling en ouders is ondertekend. Deze brief wordt een maand voordat een leerling 18 jaar verzonden. De verklaring blijft gedurende de rest van de schoolperiode geldig.

Programma van toetsing en examenreglement
In het beoordelingsbeleid staat alle informatie over de toetsing in klas 1 t/m 3. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement worden alle regels en afspraken rondom toetsing voor de bovenbouw geregeld. Denk aan: een overzicht van de leerstof voor het schoolexamen voor elk vak, uitslagregels, aanwijzingen voor het afleggen van tentamens en examens, enzovoort. Voor vragen kan contact opgenomen worden via grijpskerk@lauwerscollege.nl

Contact

Lauwers College Grijpskerk

Bezoekadres
Reitsema Burchtstraat 4
9843 BG Grijpskerk

Postadres
Postbus 41
9843 ZG Grijpskerk

Telefoon: (0594) 21 25 43
E-mail: grijpskerk@lauwerscollege.nl
Website: www.lauwerscollege.nl
Instagram: instagram.com/lauwerscollege_grijpskerk

Contactpersonen
Directeur: mevr. J. Veldhuis
Coördinator BB/KB: mevr. C. Stiksma
Coördinator mavo/havo/vwo: dhr. H. Pijl
Ondersteuningscoördinator: mevr. J. de Vries

Centrale administratie Stichting Fierder Onderwijs
Postbus 715 9200 AS Drachten
Telefoon: 0512 305 700
E-mail: info@fierderonderwijs.nl
Website: www.fierderonderwijs.nl