<

Organisatie

Het Lauwers College heeft drie locaties, in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. Ongeveer 1.600 Friese en Groningse leerlingen volgen bij ons vmbo, havo en vwo. Dat wordt mogelijk gemaakt door zo'n 200 medewerkers.

Bestuur

Het Lauwers College behoort tot de Stichting Lauwers College en is gevestigd in de gemeente Achtkarspelen. Het bestuur wordt gevormd door Gerard Janze, voorzitter college van bestuur en directeur/bestuurder. Hij wordt ondersteund door bestuurssecretaris Karina Jonker Roelants.  

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde. De raad bestaat uit:

 • de heer K. ten Cate, voorzitter
 • de heer J.F. Deinum, lid
 • de heer W. van der Wal, lid
 • de heer K.P. Groenveld, lid
 • mevrouw A.G.M. van der Schaaf, lid
 • mevrouw W.A. Geertsma, trainee-lid

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Meer informatie over de MR.

Centrale directie

 • Gerard Janze, voorzitter
 • Dick Boersma, directeur staf
 • Marcel ten Vergert, a.i. locatiedirecteur Buitenpost
 • Sjoerd de Jong, locatiedirecteur Grijpskerk
 • Jaap Holvast, locatiedirecteur Kollum

Passend onderwijs

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio. In Buitenpost en Kollum is dat het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, in Grijpskerk samenwerkingsverband de Ommelanden.