<

Organisatie

Het Lauwers College heeft drie locaties, in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. Ongeveer 1.500 Friese en Groningse leerlingen volgen bij ons vmbo, mavo, havo en vwo. Dat wordt mogelijk gemaakt door zo'n 180 medewerkers.

Bestuur

Het Lauwers College behoort tot de Stichting Lauwers College en is gevestigd in de gemeente Achtkarspelen. Het bestuur wordt gevormd door Rombout de Wit, voorzitter college van bestuur en directeur/bestuurder.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde. De raad bestaat uit:

  • de heer Per Vroom, voorzitter
  • mevrouw Ida van Marion, lid
  • de heer Klaas Groenveld, lid

Klik hier voor een overzicht van de (neven)functies van alle leden van de raad van toezicht.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Meer informatie over de MR.

Centrale directie

  • Rombout de Wit, voorzitter
  • Dick Boersma, directeur staf
  • Gretha Dam, directeur Buitenpost
  • Judith Veldhuis, directeur Grijpskerk
  • Jannie de Vries, directeur Kollum

Passend onderwijs

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio. In Buitenpost en Kollum is dat het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, in Grijpskerk samenwerkingsverband de Ommelanden.