<

Organisatie

Het Lauwers College heeft drie scholen, gevestigd in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. Ongeveer 1.500 Friese en Groningse leerlingen volgen bij ons vmbo, mavo, havo en vwo. Dat wordt mogelijk gemaakt door zo'n 180 medewerkers.

 

Fierder Onderwijs

Fierder Onderwijs is ontstaan vanuit een bestuurlijke fusie van de drie open christelijke scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Door de krachten te bundelen, kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. De bestuurlijke
samenwerking speelt in op de verwachte daling van het aantal leerlingen en de schaarste op de arbeidsmarkt waarmee de regio te maken heeft. De ambitie van de bestuurlijke fusie is om samen de onderwijsontwikkeling te versterken, het aanbod van christelijk voortgezet onderwijs in onze regio’s te continueren en meer mogelijkheden voor innovatie te creëren.

6500 leerlingen op 11 scholen
Fierder Onderwijs bestaat uit elf scholen en 6500 leerlingen, verdeeld over scholen in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog en Waskemeer. Alle vormen van voortgezet onderwijs worden aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Hoewel de besturen van de VO-scholen zijn gefuseerd, behouden de scholen hun eigen naam en identiteit. 

Fierder Onderwijs Centraal
De bestuurlijke fusie brengt met zich mee dat er een tweehoofdig College van Bestuur is gevormd, bestaande uit: Wim-Jan Renkema, voorzitter College van Bestuur en Jacoba Posthumus, lid College van Bestuur. Bovendien zijn de centrale afdelingen samengevoegd tot één. Sindsdien kunnen de scholen voor
ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen Bestuurs- en managementondersteuning, Personeels- en financiële administratie, HR, Onderwijs en kwaliteitszorg, Facilitair en boekenfonds, ICT, Communicatie en het
Experticecentrum.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad

Iedere school van het Lauwers College heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Meer informatie over de MR.

Centrale directie

  • Sjouke Visser, directeur Buitenpost
  • Judith Veldhuis, directeur Grijpskerk
  • Boele Staal, directeur a.i. Kollum

Fricolore

Het Lauwers College is aangesloten bij de onderwijscoöperatie Fricolore. Fricolore is een samenwerkingsverband van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Friesland en de Noordoostpolder. In dit netwerk worden dezelfde uitgangspunten gedeeld en vindt samenwerking plaats bij het leveren van
kwaliteit en personele ontwikkeling. Onder de aanduiding ‘Fricolore Akademy’ heeft Fricolore ook een eigen opleidingsinstituut voor personeel. 

Passend onderwijs

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio. In Buitenpost is dat het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland, in Kollum is dat Friesland-Noord en in Grijpskerk is het samenwerkingsverband Groninger Ommelanden. 

Meer informatie staat op www.swvfryslan-noard.nl, www.swv-go.nl of www.swvzofriesland.nl

Sterk Techniekonderwijs

He Lauwers College is aangesloten bij het project ‘Sterk Techniek Onderwijs Noordoost-Friesland’. Binnen dit project werken onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland samen, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek en om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Meer weten over dit project? Kijk op www.sterktechniekonderwijs-nof.nl.