<

Organisatie

Het Lauwers College heeft drie locaties, in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. Ongeveer 1.500 Friese en Groningse leerlingen volgen bij ons vmbo, mavo, havo en vwo. Dat wordt mogelijk gemaakt door zo'n 180 medewerkers.

 

Fierder Onderwijs

Per 1 augustus valt het Lauwers College onder Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medezeggenschapsraad (MR) per locatie. 

Op dit moment is de heer Koen van der Drift interim voorzitter van het College van Bestuur. Er loopt een procedure voor een voorzitter van het College van Bestuur. 

Naast één College van Bestuur en één Raad van Toezicht, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. Meer informatie over de MR.

Centrale directie

  • Gretha Dam, directeur Buitenpost
  • Judith Veldhuis, directeur Grijpskerk
  • Jannie de Vries, directeur Kollum

Passend onderwijs

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio. In Buitenpost en Kollum is dat het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, in Grijpskerk samenwerkingsverband de Ommelanden.