<

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. U kunt het MR-reglement opvragen bij de algemene administratie. Voorwaarde voor lidmaatschap van de MR is het respecteren van de grondslag en de doelstelling van de school.

Contact

De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom horen wij graag wat jullie mening is. Wij zijn bereikbaar via msteensma@lauwerscollege.nlĀ of schriftelijk, via de secretaris van de MR:

Medezeggenschapsraad Lauwers College
mevrouw M. Steensma
PostbusĀ 3
9290 AA Kollum

Leden MR

(per 1 augustus 2019)

Naam
Ouders:
Dhr. R. van Brummelen (K)
Dhr. H. de Vries (B)
Dhr. H. Hollander (B)
Mevr. E. Kramer (G)
Leerlingen:
M. Alkema (K)
J.A. Gutman (B)
W. de Jonge (B)
G. Krol (B)
Vacant Grijpskerk
Docenten:
Dhr. H.S. de Vries (K), deelvoorzitter expertisegroep Onderwijs
Mevr. M. Steensma (K), secretaris, deelvoorzitter expertisegroep Personeel/Zorg
Dhr. E. de Boer (B)
Dhr. L. Kuipers (B)
Mevr. C. Stiksma (G)
Dhr. B. van Overveld (B)
Mevr. T. Talsma (B)
Mevr. L. Gravestijn (K)
Onderwijsondersteunend personeel:
Mevr. D. van der Slijk (B)
Mevr. J. van Kammen (B)
Adviseur
Dhr. G. Janze, directeur-bestuurder

B = locatie Buitenpost

G = locatie Grijpskerk

K = locatie Kollum