<

Alles voor de leerlingen

Sietske Grenzenberg - Medewerker personeel en organisatie en examensecretaris - Buitenpost, centrale diensten

De examenperiode vergeet je niet. De rijen tafeltjes, de stilte, de klok, die spanning. Wat de meeste leerlingen zich niet realiseren is dat de examens ook voor medewerkers van school spannend zijn. Bijvoorbeeld voor examensecretaris Sietske Grenzenberg.

Van examenkoorts wil ze niet spreken, maar een nachtje minder goed slapen, ach, dat was twee jaar geleden toen ze het voor het eerst deed, zeker aan de orde. Ze werkt al ruim een kwart eeuw op het Lauwers College op de afdeling P&O. Naast het opstellen van arbeidscontracten en het bijhouden van administratie, assisteerde ze al zo’n tien jaar de examensecretaris. Toen die twee jaar geleden vertrok, lag het voor de hand dat zij het stevige examenkarretje ging trekken.

"It wie dochs in sprong yn it djippe. Ik wist wol hoe’t it gong, mar no lei de ferantwurdlikheid by my. It komt fansels net allegear allinnich op my del, der geane folle mear minsken oer dy’t saken kontrolearje en sa, mar alle omstannichheden moatte optimaal wêze mei de eksamens. Dêr passe gjin flaters fan ús yn. Alles foar de bern.”

De voorbereidingen voor de examens beginnen meteen na de zomervakantie als de docenten hun Programma van Toets en Afsluiting (PTA) samenstellen. Als examensecretaris let Sietske Grenzenberg erop dat de docenten op tijd dit spoorboekje voor het examenjaar inleveren. In het PTA plannen de leerkrachten onder andere de toetsweken, leggen ze de herkansingsmogelijkheden vast en hoe de toetsen meewegen in het eindcijfer.

Tussen het regelen van de rekentoetsen door heeft ze de rest van het schooljaar tijd voor haar P&O-werk, maar zodra de examentijd aanbreekt, moet ze dat meer en meer overlaten aan haar collega’s. Ze krijgt het dan te druk met het aanvragen van de examens, het doorgeven van de juiste namen en pakketten en welke leerlingen tijdcompensatie krijgen in verband met dyslexie of andere omstandigheden.

Bij de start van elk examen is ze in de gymzaal te vinden: papier uitdelen, kijken of er voldoende atlassen zijn, zit iedereen waar hij graag zit, werken de laptops, is iedereen aanwezig. "Ik fyn dat ek leuk, omdat ik dan efkes kontakt ha mei de bern. De nammen bin ik dan al in pear kear tsjinkommen, no kin ik se efkes persoanlik sukses winskje.”

Als alles is gecontroleerd, de herexamens achter de rug zijn, dan is het tijd voor het mooiste werk van de examensecretaris. Het maken van de diploma’s. Ook dat is een secuur werkje, want als de naam van de leerling niet klopt, is het diploma niet geldig. "In nachtmerje soe wêze as op de dei fan de útslach in fout ûntdutsen wurdt of dat it systeem útfalt. Dat kinst dy bern dy’t sa yn spanning sitte, net oandwaan. Pas oan it ein fan de diploma-útrikking, as alles klopte, dan is it foar my klear. Dan kin ik my noflik deljaan….” Lachend: “En bin ik earlik sein ek wol even klear mei de eksamens hear!”