<

Stimmen fan Fryslân

Onderzoekers en studenten van de RUG gaan tijdens de gastles ‘Stimmen fan Fryslân’ in gesprek met leerlingen over meertaligheid in Friesland. De leerlingen krijgen de kans om zelf met meertaligheid aan de slag te gaan door middel van een tablet of smartphone. Via de ‘Stimmen fan Fryslân’-app helpen zij de onderzoekers van de RUG met het verzamelen van data voor onderzoek naar taalvariatie. Door het spelen van een dialectquiz en een taalspel leren ze meer over de diversiteit in hun omgeving en leveren ze tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de wetenschap.

In de maand juli hebben leerlingen van de onderbouw meegedaan. In de week van 9 t/m 13 oktober gaat het onderzoek verder met leerlingen uit de bovenbouw. Omdat het gaat om leerlingen van 16 jaar en ouder worden zij in de gelegenheid gesteld om zelf toestemming te verlenen.

Voor meer informatie bezoek de website stimmen.nl of bekijk de uitzending op omrop Fryslân.

Stimmen fan Fryslân

Yn gearwurking mei Lân fan Taal en de Scholierenacademie bringt de Letterenfaculteit fan de Ryksuniversiteit Grins in besite oan it Lauwers College. Ûndersikers en studinten fan de RUG gean mei de gastles ‘Stimmen fan Fryslân’ yn petear mei learlingen oer meartalichheid yn Fryslân. De learlingen krije de kâns om sels mei meartalichheid oan de slach te gean troch middel fan in tablet of smartphone. Fia de ‘Stimmen fan Fryslân’-app helpe sy de ûndersikers fan de RUG mei it sammelje fan data foar ûndersyk nei taalfariaasje. Troch it dwaan fan in dialectquiz en in taalspel leare se mear oer de meartalichheid yn har omjouwing en leverje se tagelyk in wichtige bydrage oan de wittenskip.

Yn july hawwe de learlingen fan de ûnderbou meidien. Yn de wike fan 9 o/m 13 oktober sil it ûndersyk fierder mei learlingen fan de boppebou. Om’t it giet om learlingen fan 16 jier en âlder meie sy sels tastimming jaan.

Wolle jo mear ynformaasje, gean dan nei ús website stimmen.frl of besjoch de útstjoering op omrop Fryslân.