<

Locatie-/ teamleider

Profielschets

Functie: teamleider/locatieleider Grijpskerk
School en locatie: CSG Lauwers College, locatie Grijpskerk
Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Dienstverband: 0.8 – evt. aan te vullen naar 1.0 FTE dmv. lessen.
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar.
Salaris: Conform vigerende CAO-VO, schaal 12
Extra’s: Eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ontstaan van de vacature

Op de locatie Grijpskerk ontstaat de vacature als gevolg van het terugtreden van de huidige teamleider. De vacature wordt gelijktijdig voor in- en externe kandidaten opengesteld. 

Jouw verantwoordelijkheden

De taakverdeling tussen directeur Kollum & Grijpskerk en teamleider wordt in onderling overleg vastgesteld.  De teamleidergeeft leiding aan het team en is, bij afwezigheid van de directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de locatie Grijpskerk.

Als teamleider stuur je het team aan dat onderwijs verzorgt aan leerlingen op de locatie Grijpskerk. Als teamleider geef je leiding aan bij benadering 25 collega’s. Je hebt een leidende rol in de opbouw van het team met een profiel dat aansluit bij de visie en het ambitieniveau van de locatie. Je bepaalt de hoofdlijnen voor het teamplan en coördineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als leidinggevende inspireer, stimuleer en coach je de teamleden in hun ontwikkeling en in de ontwikkeling van de locatie. Ook ben je verantwoordelijk voor de gesprekkencyclus. Je maakt deel uit van de schoolleiding. In samenspraak met de locatiedirecteur en twee coördinatoren bepaal je de koers voor het te voeren onderwijsbeleid en draag je zorg voor de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het doorvoeren van de afgesproken onderwijsontwikkeling richting GO! (Gepersonaliseerd Onderwijs), het inzichtelijk maken van en rapporteren over onderwijsresultaten, het zorgdragen voor een adequaat systeem van leerlingbegeleiding en de toepassing van het kwaliteitszorgsysteem. 

Jouw opdracht en profiel 

Je hebt:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met leiderschap;
 • Ervaring met het initiëren van onderwijskundige vernieuwingen in de eigen afdeling of school; 
 • Een 2e graads lesbevoegdheid en brede ervaring met lesgeven in het  vmbo;
 • Bij voorkeur een onderwijskundige Master behaald of de bereidheid deze te behalen.
 • Een christelijke levensovertuiging en bent bereid en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van de identiteit van de school. 

Als teamleider van het Lauwers College vertaal je missie en visie naar de daaraan gekoppelde locatiedoelen en - plannen naar de werkvloer. Je neemt het team mee richting het volledig invoeren van gepersonaliseerd onderwijs in alle leerjaren waarbij het werken vanuit leerdoelen centraal staat.  Door het verder ontwikkelen van keuze en maatwerktrajecten zal het onderwijs er anders uit gaan zien. Wanneer leerlingen meer regie voeren over hun eigen leerproces vraagt dit van collega’s een meer coachende rol. Als teamleider beschik jij over de vaardigheden om samen met je collega’s te professionaliseren richting de andere rol. Je hebt tools om met de collega’s aan de slag te gaan zodat zij competenties (door-)ontwikkelen voor gepersonaliseerd onderwijs, zoals verschillen tussen leerlingen identificeren, daarop inspelen met een passend aanbod en vaststellen of de beoogde leerdoelen behaald zijn. Het gaat hierbij om het professionele samenspel tussen collega’s en de leidinggevende. Als teamleider geef jij dus gericht inhoud aan het waarmaken van de ambities, passend bij de situatie.

Profiel

 • Zicht hebben op de positie en ontwikkelingen van het Lauwers College locatie Grijpskerk als onderwijsinstelling in relatie tot haar omgeving;
 • Kennis hebben van de ontwikkelingen in het onderwijs en de afdeling vmbo in het bijzonder, zowel inhoudelijk als wat betreft wisselwerking met leerlingen, met docenten en met mensen in de schoolorganisatie;
 • Beschikken over het vermogen om beleids- en verbetercycli (PDCA) te hanteren en te ontwikkelen;
 • Visie, beleid en handelwijze inspirerend en overtuigend uit weten te dragen, zowel intern (het eigen team en binnen het Managementteam) als naar buiten (ouders en overige belangstellenden).
 • Als teamleider in staat zijn om mensen aan elkaar te binden en actief een bijdrage te leveren aan behoud van de goede sfeer binnen het team;
 • Als teamleider stevig en consistent zijn; aan benadering, richtlijnen en regels vasthouden zonder star te zijn in de zin van ‘regels boven werkelijkheid’. Stapt niet uit de rolverantwoordelijkheid bij het overdragen van ‘regels van bovenaf’;
 • Beschikken over humor en voldoende zelfreflectie om het eigen functioneren in kritische zin te kunnen beoordelen;
 • Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden; beschikken over een representatieve persoonlijkheid

Persoonlijkheidskenmerken

 • Transparant handelen
 • Een teamspeler
 • Uitstraling (ambassadeur van de school naar basisscholen)
 • Toegankelijk en zichtbaar
 • Mensgericht handelen
 • Vertrouwen geven
 • Humor
 • Doorpakken als de situatie dat vereist

Kerncompetenties

Empoweren
Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, waar mogelijk te innoveren, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren, motiveert en waardeert medewerkers. 

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiele conflicten. 

Communicatieve vaardigheden
Erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Is representatief en treedt op als boegbeeld van de school. Beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kan kort en helder formuleren en erkent het belang om medewerkers en de schoolomgeving op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren. 

Aandacht voor kwaliteit
 
Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen. Bevordert kwaliteitsbewustzijn in de organisatie. 

Motiveren
Enthousiasmeert anderen, maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het beoogde effect aan te geven, weet een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen en geeft onder teamleden een sterke wil om te slagen en te creëren.

Procedure werving & selectie 

Informatie

Bij de locatiedirecteur Kollum & Grijpskerk, dhr. Sjoerd de Jong.
sdejong@lauwerscollege.nl tel. 06 21 12 49 24

Solliciteren

Heb je interesse in deze boeiende functie op het Lauwers College te Grijpskerk? Mail dan je sollicitatie voor 25 maart 12.00 uur via het onderstaande formulier of rechtstreeks via personeelszaken@lauwerscollege.nl. 

Belangrijke data

1e ronde gesprekken: woensdagmiddag 10 april
2e ronde gesprekken: dinsdagochtend 16 april

Bijlagen:

Wie zijn wij, missie en visie van het Lauwers College
FUWA-VO teamleider schaal 12 

Solliciteren