<

Passend Onderwijs voor elk kind

Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht gekregen voor elke leerling die aangemeld wordt. Ook voor ons betekent dit dat we voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek moeten vinden. Op een van onze eigen locaties, of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Samen brengen we in kaart wat nodig is

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan brengen we samen met u in kaart wat er precies nodig is. We bespreken of we die ondersteuning binnen het Lauwers College kunnen bieden of ergens anders. Al onze locaties hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat beschreven wat de mogelijkheden op de locatie zijn. U vindt deze profielen op onze website onder het kopje Downloads.

We werken samen met andere scholen

Het Lauwers College heeft niet voor elke leerling een passend onderwijsaanbod. Om iedereen toch aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio. In Buitenpost en Kollum is dat het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland, in Grijpskerk het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Zo vullen we gezamenlijk onze zorgplicht in en zorgen we voor plaatsing op een school waar de leerling optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Als blijkt dat een leerling voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 of 4) nodig heeft, melden we hem of haar aan bij de Toewijzingscommissie. Deze onafhankelijke commissie binnen de samenwerkingsverbanden bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. Als dat het geval is, geeft de commissie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, waarmee u uw kind kunt aanmelden op de desbetreffende school.

Meer informatie hierover vindt u op de websites van de samenwerkingsverbanden Zuidoost-Friesland en Groningen Ommelanden:

Meer weten?

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, mevrouw M. Bijma-Pasma. Zij is te bereiken via het algemene nummer van de locatie Buitenpost: (0511) 54 24 15.