<

Winner Finale FeRstival '18!

Buitenpost, 18 december 2018

It wie hiel spannend en it nivo hiel heech….. mar wy hawwe wer in winner!!!
Annet hat de 1e priis wûn!
Sy is al jierren in topper mar no wer hielendal.

Sy hat de 1e priis beker meikrigen mar ek in wikselbeker dy’t op skoalle stean mei.
Ek krige sy in boek en mei se in klip opnimme.

De oaren hawwe tige har bêst dien… wy binne seker ek grutsk op harren!