<

Finale FeRstival

Buitenpost, 16 december 2019

Wat ha wy wer in prachtige middei hân!
It wie hiel spannend en it niveau wie wer ferskriklik heech.

Mar ál ús dielnimmers hawwe hiel goed har bêst dien!
Hidde (1B) en Janna (3A) hawwe beide in tredde priis wûn.

Lokwinske!

Wy binne tige grutsk op ál ús dielnimmers.