<

FeRstival

Buitenpost, 18 november 2019

Hoe bestiet it... ál ús dielnimmers oan de heale finale fan FeRstival ’19 binne troch nei de finale fan FeRstival!
Se dienen it súper goed! En se wienen sa bliid (en ik ek fansels).

De finale is op sneon 14 desimber 2019 yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean.

Us dielnimmers binne:
Anne-Seaske, Hidde en Emma fan 1B en Mirte, Marije en Janna fan 3VBG en 3VBA.

Hertlike groet,
Sytske van Assen