<

FeRstival

Buitenpost, 12 november 2018

It wie wer in top-dei!

Mar leafst 6 dielnimmers fan it Lauwers Kolleezje troch nei de finale fan it FeRstival!
Miskien komt der takom freed noch wol ien by want dan sil Annet Bouma noch foardrage yn Ljouwert.

Wy sille wer nije gedichten útsykje én leare.

De finale is op sneon 15 desimber yn it Posthuis op it Hearrenfean.

Groetnis Sytske van Assen