<

FeRstival

Buitenpost, 8 november 2021

Fan ús seis dielnimmers binne trije troch nei de finale fan FeRstival.

Marije, Jildou en Daniek binne troch.

Allegearre hawwe se hiel goed harren bêst dien!!
It nivo wie hiel heech en Mirte, Mirthe en Denise binne net troch.
Hendrik koe spitichernôch net komme.

Wy geane der wer foar!

Groetnis en oant sjen .. Sytske van Assen