<

FeRstival

Buitenpost, 8 november 2016

Op de foto stean de dielnimmers oan de heale finale fan it FeRstival.
Sy wienen allegearre toppers!
Want meidwaan is al in hiele prestaasje! én de konkurrinsje wie tige grut.
Annet Bouma 3G is troch nei de finale op 10 desimber yn “Het Posthuis” op it Hearrenfean.
Sy hat de maksimale skoare helle ... in súper trochsetter!