<

Bestuurlijke fusie versterkt mogelijkheden

Lauwers College, 31 maart 2021

CSG Liudger, Dockinga College, Inspecteur Boelensschool, Lauwers College en PRO Dokkum bundelen krachten

Bestuurlijke fusie versterkt mogelijkheden innovatie en behoud van goed onderwijs

De besturen van het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College hebben een belangrijke stap gezet op weg naar samenwerking. Een intentieverklaring om te komen tot een bestuurlijke fusie, werd dinsdagmiddag in Dokkum door de christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs ondertekend.

Met de krachtenbundeling kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. Door de handen ineen te slaan, spelen de scholen in op de demografische krimp waarmee de regio te maken heeft. In de komende jaren wordt een behoorlijke daling van het aantal leerlingen in noordoost-, oost- en zuidoost-Friesland en het Westerkwartier verwacht.

Bij de bestuurlijke fusie blijven alle schoollocaties bestaan. Het Dockinga College verzorgt in Dokkum onderwijs op een drietal plekken. CSG Liudger heeft vijf vestigingen in Drachten (3), Burgum en Waskemeer. Het Lauwers College telt een drietal locaties: Buitenpost, Kollum en Grijpskerk. PRO Dokkum kent één vestiging en datzelfde geldt voor de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. In totaal bieden de scholen onderwijs aan circa 6500 leerlingen en zijn er op de diverse locaties ruim achthonderd medewerkers actief. 

Om een efficiëntere bedrijfsvoering met een grotere slagkracht te krijgen, worden de ondersteunende diensten van de drie scholengemeenschappen samengevoegd. Schaalvergroting is op de soms gering bezette en dus kwetsbare ondersteunende bureaus zeer welkom. Op het gebied van onder meer ICT, huisvesting, duurzaamheid en klimaatbeheersing staan de scholen behoorlijk grote uitdagingen te wachten.

Over een bundeling van krachten zijn het Dockinga College, CSG Liudger en het Lauwers College al een aantal jaren in gesprek. De eerste stappen naar vormen van mogelijke samenwerking werden in 2018 gezet. Door de coronapandemie en een bestuurswisseling lieten de uitkomsten van de verkenning wat langer op zich wachten dan gepland. ,,We hebben zorgvuldigheid boven snelheid verkozen”, aldus bestuurder Joop Vogel van CSG Liudger over het proces richting de intentieverklaring.

De samenwerking tussen de scholen gaat ervoor zorgen dat het christelijk onderwijs in de regio in stand wordt gehouden en wordt versterkt, stelt Vogel over de insteek. Daarbij is het volgens hem - los van de krimpproblematiek - überhaupt goed om samen de toekomst in te gaan. Vogel wijst onder meer op de kruisbestuivingen die op onderwijskundig vlak kunnen plaatsvinden om vernieuwingen op de diverse locaties door te voeren. ,,Er zit zoveel kennis en denkkracht in onze scholen. Dat biedt volop kansen en voordelen voor de leerlingen.”

Het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College - die allemaal de persoonlijke ontwikkeling, vorming en groei van elke leerling hoog in het vaandel hebben staan - streven ernaar dat de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 een feit is. 

Vogel is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de scholen volop vruchten gaat afwerpen. ,,Het wordt een periode met vele uitdagingen en prachtig eigentijds onderwijs.”

Op de foto: De ondertekening van de intentieverklaring door v.l.n.r. Klaas Groenveld (voorzitter Raad van Toezicht Lauwers College), Rombout de Wit (bestuurder Lauwers College), Christien de Graaff (vicevoorzitter Raad van Toezicht CSG Liudger, Aebe Aalberts (voorzitter toezichthoudend bestuur Dockinga College, PRO Dokkum en Inspecteur Boelensschool), Joop Vogel (bestuurder CSG Liudger) en Geert van Lonkhuyzen (dagelijks bestuurder Dockinga College, PRO Dokkum en Inspecteur Boelensschool).