<

Annet hat de earste priis wûn!

Buitenpost, 12 december 2016

Annet hat mei har gedicht: De acht hynders fan it Amelân de earste priis wûn op it FeRstival!!!
Se hat it geweldich dien... Súper!
Annet hat de wikselbeker krigen, in prachtige trofee, in lêsboek, har gedicht yn in listke én der wurdt fan’t maitiid in foardrachtklip makke.
Om’t se thús hiel faak oefenje én de hiele famylje al jierren meigiet nei it FeRstival hat mem in moai bosk blommen krigen.
 
It wie in súpermiddei.