<

2e priis foar Annet op it FeRstival!

Buitenpost, 14 december 2015

It wie in prachtige middei op it Hearrenfean yn it Posthuis Theater.

De bêste foardragers fan Fryslân kamen hjir om mei te dwaan oan de finale fan it FeRstival.
Foar it Lauwers Kolleezje dienen Lieke Dam 1D, Mathilda Weening 2B, Marijke Brandsma en Annet Bouma 2G mei.
Sy hawwe hiel goed harren bêst dien. En .... Annet Bouma hat de twadde priis wûn! ... Geweldich!

Allegearre lokwinske!!!

Takom jier docht it Lauwers Kolleezje fêst wer meiKnipogende emoticon.