<

Economie

Inleiding: Waarover gaat economie?

De economische wetenschap gaat ervan uit dat mensen altijd behoefte hebben aan zaken als eten, drinken, huisvesting, vervoer, etc. Economen stellen dat behoeften van mensen altijd onbeperkt zijn. Maar…. De middelen om in alle behoeften te voorzien zijn wel beperkt. We zeggen dat er sprake is van schaarste. Dat betekent dat we voortdurend moeten kiezen om onze behoeften te bevredigen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Werkloosheid, verzekeringen, pensioenen, samenwerken en onderhandelen, geld, inflatie, overheid, internationale handel en producenten-en consumentengedrag en ingrijpen door de overheid.

Wat leren we?

We leren de maatschappij waarin we leven beter kennen. We leren verbanden en relaties kennen die ons helpen bepaalde gebeurtenissen of ingrepen van de overheid in te schatten of te beoordelen op hun gevolgen voor onszelf of in de maatschappij als geheel.

Op het havo gebeurt dat grotendeels verbaal: je leert redeneren. Dat wil zeggen: je leert bijvoorbeeld uit te leggen waarom de werkloosheid gaat toenemen als de prijzen gaan stijgen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op je rekenkundig en je wiskundig inzicht. Je maakt bij bepaalde vraagstukken gebruik van wiskundige modellen. Verder leer je veel praktische zaken, o.a.: hoe zit het belastingstelsel in elkaar? En hoe zit de sociale zekerheid in elkaar?Op het VWO wordt er meer dan op het HAVO gewerkt met (wiskundige) modellen. Een aantal van de theorieën die we bespreken zijn behoorlijk abstract. 

Wat kun je met economie?

Voor sommige vervolgopleidingen is economie een goede voorbereiding op de vervolgstudie op HBO of WO. Het profiel E&M (evt. aangevuld met bedrijfseconomie) biedt voor het vervolgonderwijs een goede voorbereiding. Daarnaast is economie een algemeen vormend vak. Vooral in het profiel C&M biedt economie een goed inzicht in (samenhang in) de samenleving. Voor de natuurprofielen kan economie een goede keus zijn wanneer je bijvoorbeeld de kant van het management op wilt. Bij economie leer je rondkomen voor later (gezinssituatie), leiden we je op voor het bedrijfsleven, bereiden we je voor op het ondernemerschap en bereiden we je voor op een mooie carrière bij de overheid. 

Verschil met bedrijfseconomie

Economie is een algemeen breed vak. Bedrijfseconomie is eerder een specialisatie binnen de economische wetenschappen. Hierbij gaat het vooral om aspecten van economisch handelen binnen een onderneming. Economie gaat ook in op maatschappelijke omstandigheden.

Wat heb je er voor nodig?

Wiskundig en rekenkundig inzicht zijn belangrijk. Verder moet je de wil hebben om je voor dit vak in te zetten. Het belangrijkste is misschien wel: belangstelling voor de maatschappij waarin je leeft en je iets kunnen voorstellen bij economische vraagstukken. 

Informatie

In de mediatheek kun je altijd de boeken inzien die worden gebruikt. De mobiele telefoon wordt bij diverse werkvormen ingezet.

Methode

Bij het vak economie wordt in de 2de fase van het VWO gebruik gemaakt van de methode Pincode van uitgever Noordhoff. Het Havo werkt uit de lesbrieven van het LWEO. Welke boeken en lesbrieven je precies moet aanschaffen staat vermeld in de boekenlijst. De mediatheek zal je na de keuze voor dit vak daar verder over informeren.

Leswijzers

Op de leswijzer is vermeld welke leerdoelen en vaardigheden worden nagestreefd. Verdere informatie over de leerstof per periode en de wijze van toetsing is ook op de leswijzer te vinden. Per les of per week wordt er een overzicht gegeven van de stof die wordt behandeld, de stof die moet worden bestudeerd en de opgaven die moeten worden gemaakt. Heb je stof van de leswijzer eerder af? Dan kunnen leertoetsen eerder via een digitaal kanaal worden getoetst. 

Wanneer de jaarplanning door je is afgerond kan je gebruik maken van keuzes. De keuzes zijn: wil ik met HAVO 5/VWO 5 aan de slag en werk ik nog verder vooruit? Wil ik mezelf uitdagen door middel van verdiepingsstof? Of kies ik voor vrije tijd? Er is wel 1 belangrijke voorwaarde voor de keuzevrijheid: niet alleen economie is voldoende maar de overige vakken zijn ook een 5,5 of hoger. Is er niet aan deze voorwaarde voldaan? Dan kun je tijdens de economie uren het andere vak bijspijkeren.

Studielast

De meeste tijd die je aan economie moet besteden wordt in contacttijd doorgebracht. D.w.z. in een normale les met een docent die les geeft. Daarnaast verwacht de docent van je dat je tijd besteedt aan het vak in de vorm van huiswerk, leerwerk, maakwerk, presentaties, experimenten en praktische opdrachten zijn onderdeel van het huiswerk. In de bovenbouw wordt een grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van jezelf verwacht. 

ICT

Bij economie wordt op het gebied van ICT vooral gewerkt met digitale leeromgevingen van de methodes, Socrative, Kahoot, laptops en het raadplegen van het internet. Vooral de sites zoals kennisnet.nl, economiepagina.nl en economielokaal.nl zijn handig tijdens je opleiding.

Toetsing

Meestal wordt de stof gevraagd in de open-vraag vorm met ongeveer 1/3 vragen met  rekenwerk en 2/3 vragen over leerwerk. Dan gaat het deels om inzichtelijke vragen.

Business school

Naast het aanbieden van de juiste kennis wil het Lauwers College vaardigheden aanbieden die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. Naast de lessen werk je individueel of in groepsverband aan opdrachten die je talent vergroten. Je leert hier beleggen, een bedrijf besturen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en administreren. Voor het schoolexamen is er één opdracht die meetelt. De opdrachten worden als leuk ervaren waardoor je in de bovenbouw vaak kiest voor meerdere opdrachten. Je kan dan een certificaat ontvangen die prijkt op je cv. Het hoger onderwijs en bedrijven letten op zo’n mooie extra investering in je toekomst.

Powerpoint algemene economie

Video algemene ecomomie: